Ի՞նչ ¬նա¬խա¬պա¬շար¬մունք, երբ կա նա¬խա¬դեպ


Սեպ¬տեմ¬բե¬րին, երբ Դո¬մին¬գոն գա Հա¬յաս¬տան, պաշ¬տոն¬յա¬նե¬րը դուռ ու լու¬սա¬մուտ փա¬կե¬լու են և ըն¬տան¬յոք հան¬դերձ տնից դուրս չեն գա¬լու: Պա¬տի ժա¬մա¬ցույ¬ցի տակ չեն նստե¬լու, մեկ էլ տե¬սար հենց հա¬մեր¬գի ժա¬մա¬նակ դմփած գլխնե¬րին:

Արամ ՀԱԿՈԲՅԱՆ