«Կրծող¬նե¬րի» դեմ պետք է պայ¬քա¬րի նաև կա¬ռա¬վա¬րութ¬յու¬նը


Գյուղ¬նա¬խա¬րա¬րն¬ այ¬ցե¬լում է գյու¬ղեր, ան¬ձամբ պայ¬քար նա¬խա¬ձեռ¬նում կրծող¬նե¬րի դեմ, ցույց տա¬լիս, թե ինչ¬պես պետք է կա¬տա¬րել պատ¬վաս¬տում¬նե¬րը: Ող¬ջու¬նե¬լի´ է: Այ ե¬թե վար¬չա¬պետն էլ կադ¬րա¬յին հար¬ցե¬րում շա¬րու¬նա¬կի պայ¬քա¬րը «կրծող¬նե¬րի» դեմ և հրա¬ժար¬վի վատ կադ¬րե¬րի «պատ¬վաս¬տում¬նե¬րի» ա¬նարդ¬յու¬նա¬վետ մե¬թո¬դից, ա¬մեն ինչ իր տե¬ղը կընկ¬նի: