Փոր¬ձում են դառ¬նալ ու¬սու¬ցիչ¬նե¬րի ու¬սու¬ցի¬չը


Ըստ թուրք պրո¬ֆե¬սո¬րի` ԱՄՆ¬ի ու¬սու¬ցի¬չը Անգ¬լիան է: Ըն¬դու¬նենք` դա այդ¬պես է: Թերևս ¬ճիշտ չէ նաև, որ Անգ¬լիա¬յի ու¬սու¬ցիչն էլ հրեա¬ներն են: Հրեա¬նե¬րի ու¬սու¬ցի¬չը Ե¬հո¬վան է, իսկ աշ¬խար¬հի (այդ թվում մեր) ու¬սու¬ցի¬չը փոր¬ձում են դառ¬նալ Ե¬հո¬վա¬յի վկա¬նե¬րը: