Թու¬ման¬յան ենք տվել, որ ստեղ¬ծել է ան¬մահ գրա¬կա¬նութ¬յուն, Թա¬ման¬յան ենք ու¬նե¬ցել, որ Երևա¬նի ճար¬տա¬րա¬պե¬տա¬կան դեմքն է «սար¬քել», Թա¬մամ¬յան ու¬նենք, որ ան¬մեղ մարդ¬կանց գլխին է սար¬քել:


Թու¬ման¬յան ենք տվել, որ ստեղ¬ծել է ան¬մահ գրա¬կա¬նութ¬յուն, Թա¬ման¬յան ենք ու¬նե¬ցել, որ Երևա¬նի ճար¬տա¬րա¬պե¬տա¬կան դեմքն է «սար¬քել», Թա¬մամ¬յան ու¬նենք, որ ան¬մեղ մարդ¬կանց գլխին է սար¬քել: