Քաղաքական բացատրական բառարանից


 

ՊԼԱՏՖՈՐՄ - պլատ(ինե) ֆորմ(ատ)

ՔԱՐՈԶ - քար(ե) ոզ(նի)

ԱԶԱՏ - ազ(դագրային) ատ(ավիզմ)

ԱՐԴԱՐ - արդ(ի) ար(հեստ)

ԹԱՓԱՆՑԻԿ - թափ(ով) անց(նող) իկ(արոս), որի թևերն այրվեցին

ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐ - ժողովրդ(ի) վար(ուցանք)