ԱՄՆ-ի ար¬տա¬սահ¬ման¬յան ռազ¬մա¬կան հե¬նա¬կե¬տե¬րը


Չնա¬յած այն հա¬մա¬տա¬րած կար¬ծի¬քին, որ ԱՄՆ-ը չպետք է լի¬նի հա¬մաշ¬խար¬հա¬յին գլխա¬վոր ղե¬կա¬վա¬րը եւ որ նա «աշ¬խար¬հի ոս¬տի¬կա¬նի» դե¬րը խա¬ղում է ա¬վե¬լին, քան հար¬կա¬վոր է, երկր¬նե¬րը, այ¬նո¬ւա¬մե¬նայ¬նիվ, տար¬բեր կար¬ծիք¬ներ են հայտ¬նում այն հար¬ցին, թե արդ¬յոք ԱՄՆ-ը պե՞տք¬ է կրճա¬տի աշ¬խար¬հում իր ռազ¬մա¬կան ներ¬կա¬յութ¬յու¬նը: Սա¬կայն, շատ քչերն են կողմ հե¬նա¬կե¬տե¬րի ա¬վե¬լաց¬մա¬նը: 12 երկր¬նե¬րում հարց¬վել էր, թե արդ¬յոք ԱՄՆ-ը պե՞տք¬ է ու¬նե¬նա ա¬վե¬լի շատ, ա¬վե¬լի քիչ կամ մո¬տա¬վո¬րա¬պես նույն¬չափ ար¬տա¬սա¬հ¬¬ման¬յան եր¬կա¬րա¬ժամ¬կետ ռազ¬մա¬կան հե¬նա¬կե¬տեր, որ ու¬նի այժմ: Այս երկր¬նե¬րից վե¬ցում, նե¬րառ¬յալ ԱՄՆ-ում, հա¬սա¬րա¬կութ¬յան մե¬ծա¬մաս¬նութ¬յու¬նը կամ շա¬տե¬րը կար¬ծում են, որ ԱՄՆ-ը պետք է պահ¬պա¬նի կամ ա¬վե¬լաց¬նի այդ ռազ¬մա¬կան հե¬նա¬կե¬տե¬րի քա¬նա¬կը: 5 երկր¬նե¬րում մե¬ծա¬մաս¬նութ¬յու¬նը կար¬ծում է, որ այս հե¬նա¬կե¬տե¬րը պետք է կրճատ¬վեն, իսկ մեկ երկ¬րում‘ Հնդկաս¬տա¬նում, կար¬ծիք¬նե¬րը նո¬րից բա¬ժան¬վում են: Ֆի¬լի¬պին¬ցի¬նե¬րը, ա¬մե¬րի¬կա¬ցի¬նե¬րը, իս¬րա¬յել¬ցի¬նե¬րը եւ լե¬հե¬րը ա¬մե¬նա¬շատն են կողմ, որ¬պես¬զի ԱՄՆ-ը գո¬նե պահ¬պա¬նի իր ներ¬կա¬յիս ար¬տա¬սահ¬ման¬յան ռազ¬մա¬կան հե¬նա¬կե¬տե¬րը: Իսկ ար¬գեն¬տի¬նա¬ցի¬նե¬րը, պա¬ղես¬տին¬ցի¬նե¬րը, ֆրան¬սիա¬ցի¬նե¬րը եւ չի¬նա¬ցի¬նե¬րը ա¬մե¬նա¬շատն են կողմ ռազ¬մա¬կան հե¬նա¬կե¬տե¬րի նվա¬զեց¬մա¬նը: Ֆի¬լի¬պին¬ցի¬նե¬րը, ո¬րոնց կա¬ռա¬վա¬րութ¬յու¬նը 15 տա¬րի ա¬ռաջ ԱՄՆ-ին պար¬տադ¬րեց, որ¬պես¬զի վեր¬ջինս փա¬կի իր վեր¬ջին ռազ¬մա¬կան հե¬նա¬կե¬տը Ֆի¬լի¬պին¬նե¬րում, ա¬մե¬նա¬շատն են նշել, որ ԱՄՆ-ը պետք է պահ¬պա¬նի իր ար¬տա¬սա¬հման¬յան եր¬կա¬րա¬ժամ¬կետ ռազ¬մա¬կան հե¬նա¬կե¬տե¬րը: Ֆի¬լի¬պին¬ցի¬նե¬րի մո¬տա¬վո¬րա¬պես 4/5-ն (78%) ա¬սում է, որ ԱՄՆ-ը պետք է ու¬նե¬նա մո¬տա¬վո¬րա¬պես նույն¬չափ (60%) կամ ա¬վե¬լի շատ (18%) ռազ¬մա¬կան հե¬նա¬կե¬տեր: Ա¬մե¬րի¬կա¬ցի¬նե¬րի 68 տո¬կոսն ա¬սում է, որ ի¬րենց եր¬կի¬րը պետք է պահ¬պա¬նի կամ մո¬տա¬վոր նույն¬չափ (53%), կամ էլ ա¬վե¬լի շատ ռազ¬մա¬կան հե¬նա¬կե¬տեր (15%): Միայն 27 տո¬կոսն է այն կար¬ծի¬քին, որ ԱՄՆ-ը պետք է ու¬նե¬նա ա¬վե¬լի քիչ հե¬նա¬կե¬տեր: Մեծ թվով իս¬րա¬յել¬ցի¬ներ (59%) այն կար¬ծի¬քին են, որ ԱՄՆ-ը պետք է պահ¬պա¬նի ծան¬րակ¬շիռ ռազ¬մա¬կան ներ¬կա¬յութ¬յուն ար¬տա¬սահ¬մա¬նում: Այս կար¬ծի¬քը կի¬սող¬նե¬րից 39 տո¬կոսն ա¬սում է, որ ԱՄՆ-ը պետք է պահ¬պա¬նի իր ներ¬կա¬յիս հե¬նա¬կե¬տե¬րի քա¬նա¬կը, իսկ ըստ 20 տո¬կո¬սի‘ ա¬վե¬լաց¬նի դրանք: Լե¬հե¬րը, ո¬րոնց կա¬ռա¬վա¬րութ¬յու¬նը Եվ¬րո¬պա¬յում ԱՄՆ-ի ա¬մե¬նա¬մեծ դաշ¬նա¬կից¬նե¬րից է, նույն¬պես այն կար¬ծի¬քին են, որ ԱՄՆ-ը պետք է պահ¬պա¬նի մո¬տա¬վո¬րա¬պես նույն¬չափ կամ ա¬վե¬լի շատ ար¬տա¬սահ¬ման¬յան ռազ¬մա¬կան հե¬նա¬կե¬տեր, որն ու¬նի այժմ (54%):Այս կար¬ծի¬քին հա¬րող¬նե¬րից շա¬տե¬րը (45%) ա¬սում են, որ ԱՄՆ-ին հար¬կա¬վոր է նույն¬չափ, իսկ ըստ 9 տո¬կո¬սի‘ ա¬վե¬լի շատ հե¬նա¬կե¬տեր: Հա¬յաս¬տա¬նում եւ Թայ¬լան¬դում շա¬տե¬րը նա¬խընտ¬րում են, որ ԱՄՆ-ը կամ պահ¬պա¬նի, կամ էլ ա¬վե¬լաց¬նի ար¬տա¬սահ¬ման¬յան իր ռազ¬մա¬կան հե¬նա¬կե¬տե¬րի քա¬նա¬կը: Հա¬յաս¬տան¬ցի¬նե¬րը 42 եւ 37 տո¬կոս հա¬րա¬բե¬րակ¬ցութ¬յամբ կողմ են ԱՄՆ-ի ռազ¬մա¬կան ներ¬կա¬յութ¬յան պահ¬պան¬մա¬նը, իսկ թայ¬լանդ¬ցի¬նե¬րը նույն կար¬ծի¬քին են 34 եւ 25 տո¬կոս հա¬րա¬բե¬րակ¬ցութ¬յամբ, սա¬կայն 41 տո¬կոսն այս հար¬ցին չի պա¬տաս¬խա¬նել: Հարց¬մա¬նը մաս¬նակ¬ցած 12 ժո¬ղո¬վուրդ¬նե¬րից ար¬գեն¬տի¬նա¬ցի¬նե¬րը ա¬մե¬նա¬շատ հա¬մա¬ձայ¬նութ¬յունն են ցու¬ցա¬բե¬րում (75%), որ¬պես¬զի ԱՄՆ-ի ար¬տա¬սահ¬ման¬յան ռազ¬մա¬կան հե¬նա¬կե¬տե¬րը փակ¬վի: Ար¬գեն¬տի¬նա¬ցի¬նե¬րին հե¬տե¬ւում են պա¬ղես¬տին¬ցի¬նե¬րը եւ ֆրան¬սիա¬ցի¬նե¬րը, ո¬րոնց 7/10 (70% եւ 69% հա¬մե¬մա¬տա¬բար) ա¬սում է, որ ԱՄՆ-ին հար¬կա¬վոր է իր հե¬նա¬կե¬տե¬րը կրճա¬տել: Շատ մեծ թվով չի¬նա¬ցի¬ներ, ո¬րոնց եր¬կի¬րը հան¬դի¬սա¬նում է նո¬րաս¬տեղծ ռազ¬մա¬կան եւ տնտե¬սա¬կան ուժ Ա¬սիա¬յում, կար¬ծում են, որ ԱՄՆ-ը պետք է ու¬նե¬նա ա¬վե¬լի քիչ ռազ¬մա¬կան հե¬նա¬կե¬տեր: 3/5-ը (63%) ա¬սում է, որ ԱՄՆ-ը պետք է կրճա¬տի իր ար¬տա¬սահ¬ման¬յան ռազ¬մա¬կան ներ¬կա¬յութ¬յու¬նը: Ուկ¬րաի¬նա¬ցի¬նե¬րի մե¬ծա¬մաս¬նութ¬յու¬նը (62%) այն կար¬ծի¬քին է, որ ԱՄՆ-ին հար¬կա¬վոր է ա¬վե¬լի քիչ ռազ¬մա¬կան հե¬նա¬կե¬տեր, իսկ ըստ 13 տո¬կո¬սի‘ պետք է պահ¬պա¬նի ներ¬կա¬յիս քա¬նա¬կը: Միայն 3 տո¬կոսն է այն կար¬ծի¬քին, որ ԱՄՆ-ին ա¬վե¬լի շատ հե¬նա¬կե¬տեր է հար¬կա¬վոր: 22 տո¬կոսն այս հար¬ցում վստահ չէ: Հնդիկ¬նե¬րի կար¬ծի¬քը հա¬վա¬սար բա¬ժան¬ված են այն հար¬ցում, թե արդ¬յոք ԱՄՆ-ին հար¬կա¬վո՞ր¬ է ա¬վե¬լաց¬նել, պահ¬պա¬նել կամ կրճա¬տել ար¬տա¬սահ¬ման¬յան իր ռազ¬մա¬կան հե¬նա¬կե¬տե¬րի քա¬նա¬կը: 39 տո¬կոսն ա¬սում է, որ ԱՄՆ-ին հար¬կա¬վոր է ա¬վե¬լի (26%) կամ նույն¬քան (13%) եւ 39 տո¬կո¬սը‘ ա¬վե¬լի քիչ հե¬նա¬կե¬տեր: Հնդիկ¬նե¬րի մո¬տա¬վո¬րա¬պես 1/5-ը (22%) այս հար¬ցում անվս¬տահ է: Բո¬լոր բա¬ցա¬հայ¬տում¬նե¬րի եւ մե¬թո¬դա¬բա¬նութ¬յան հա¬մար կա¬րե¬լի է այ¬ցե¬լել Error! Bookmark not defined. եւ Error! Bookmark not defined. կայքէջերը, ինչպես նաեւ դրանց հայերեն տարբերակները‘ Error! Bookmark not defined. կայքէջում: Ռազ¬մա¬վա¬րա¬կան եւ ազ¬գա¬յին հե¬տա¬զո¬տութ¬յուն¬նե¬րի հայ¬կա¬կան կենտ¬րո¬նը 1994թ. հիմ¬նադ¬րել է ՀՀ¬ ա¬ռա¬ջին արտ¬գործ¬նա¬խա¬րար Րաֆ¬ֆի Ռ. Հով¬հան¬նիս¬յա¬նը` ար¬ժա¬նա¬նա¬լով հա¬յաս¬տան¬յան եւ Սփյուռ¬քի ա¬ջա¬կից¬նե¬րի լայն շրջա¬նակ¬նե¬րի զո¬րակ¬ցութ¬յա¬նը: Հե¬տե¬ւե¬լով հա¬մաշ¬խար¬հա¬յին զար¬գա¬ցում¬նե¬րին, գի¬տե¬լիք¬նե¬րի հիմ¬քեր խարս¬խե¬լով, հան¬րութ¬յան հետ երկ¬խո¬սութ¬յուն ծա¬վա¬լե¬լով` Կենտ¬րո¬նը հետ¬խորհր¬դա¬յին տի¬րույ¬թում հան¬դես է գա¬լիս որ¬պես երկ¬րա¬քա¬ղա¬քա¬կան ստեղ¬ծա¬գոր¬ծա¬կան մտա¬ծո¬ղութ¬յուն ձե¬ւա¬վո¬րող եւ մի¬ջազ¬գա¬յին մի¬ջա¬վայ¬րի հա¬մա¬պար¬փակ ըն¬կալ¬մա¬նը նպաս¬տող ուժ: Վեր¬ջին շրջա¬նում Կենտ¬րոնն ա¬ռաջ¬նա¬հերթ տեղ է հատ¬կաց¬նում տա¬րա¬ծաշր¬ջա¬նա¬յին անվ¬տան¬գութ¬յան ու հա¬մա¬գոր¬ծակ¬ցութ¬յան, քա¬ղա¬քա¬ցիա¬կան կրթութ¬յան, ժո¬ղովր¬դա¬վա¬րա¬կան զար¬գաց¬ման, պե¬տութ¬յան եւ ազ¬գի հա¬մար վճռո¬րոշ` ներ¬քին ու ար¬տա¬քին քա¬ղա¬քա¬կա¬նութ¬յուն¬նե¬րի կի¬րա¬ռա¬կան հե¬տա¬զո¬տութ¬յա¬նը: