ԱՄՆ-ը որ¬պես «աշ¬խար¬հի ոս¬տի¬կան»


(Սկիզբը` թիվ 18-ում) Այս հարց¬մա¬նը մաս¬նակ¬ցած 15 ժո¬ղո¬վուրդ¬նե¬րից 13-ը այն կար¬ծի¬քին է, որ ԱՄՆ-ը «աշ¬խար¬հի ոս¬տի¬կա¬նի դե¬րը կա¬տա¬րում է ա¬վե¬լին, քան հար¬կա¬վոր է»: Այս կար¬ծի¬քին են հա¬րում Ֆրան¬սիա¬յի (89%), Ավստ¬րա¬լիա¬յի (80%), Չի¬նաս¬տա¬նի (77%), Ռու¬սաս¬տա¬նի (76%), Պե¬րո¬ւի (76%), պա¬ղես¬տին¬յան տա¬րածք¬նե¬րի (74%) եւ Հա¬րա¬վա¬յին Կո¬րեա¬յի (73%) ժո¬ղո¬վուրդ¬նե¬րի 3/4-ը կամ ա¬վե¬լին: Ա¬մե¬րի¬կա¬ցի¬նե¬րի մե¬ծա¬մաս¬նութ¬յու¬նը նույն¬պես կի¬սում է այս կար¬ծի¬քը: Նրանց 76%-ը գտնում է, որ ի¬րենց եր¬կի¬րը այդ¬պի¬սի գոր¬ծո¬ղութ¬յուն¬նե¬րը կա¬տա¬րում է ա¬վե¬լին, քան հար¬կա¬վոր է: Սա¬կայն միայն մեկ երկ¬րում‘ Ֆի¬լի¬պին¬նե¬րում մե¬ծա¬մաս¬նութ¬յու¬նը (57%) վե¬րոնշ¬յալ կար¬ծի¬քը չի կի¬սում եւ միայն 1/3-ն¬ է (31%) այս կար¬ծի¬քին: Իս¬րա¬յե¬լում, ո¬րը Մեր¬ձա¬վոր Ա¬րե¬ւել¬քում ԱՄՆ-ի ա¬մե¬նա¬մեծ դաշ¬նա¬կիցն է, կար¬ծիք¬նե¬րը կիս¬վում են հա¬վա¬սար. նրանց 48%-ն¬ ա¬սում է, որ ԱՄՆ-ը «աշ¬խար¬հի ոս¬տի¬կա¬նի» դե¬րը կա¬տա¬րում է ա¬վե¬լին, քան հար¬կա¬վոր է, իսկ 48%-ը հա¬կա¬ռակ կար¬ծի¬քին է: Մյուս 5 երկր¬նե¬րը, որ¬տեղ մե¬ծա¬մաս¬նութ¬յունն ա¬սում է, թե ԱՄՆ-ը «աշ¬խար¬հի ոս¬տի¬կա¬նի» դե¬րը կա¬տա¬րում է ա¬վե¬լին, քան հար¬կա¬վոր է, հե¬տեւ¬յալ¬ներն են. Ին¬դո¬նե¬զիա (68%), Ուկ¬րաի¬նա (67%), Հա¬յաս¬տան (63%), Ար¬գեն¬տի¬նա (62%) եւ Հնդկաս¬տան (53%): Հնդկաս¬տա¬նում, որ¬տեղ ժո¬ղո¬վուր¬դը վեր¬ջին տա¬րի¬նե¬րին ԱՄՆ նկատ¬մամբ ա¬մե¬նադ¬րա¬կան վե¬րա¬բեր¬մուն¬քը ցու¬ցա¬բե¬րող¬նե¬րից է, 1/3-ը (33%) հա¬մա¬ձայն չէ վե¬րոնշ¬յալ կար¬ծի¬քին: 9 երկր¬նե¬րում մարդ¬կանց հարց¬վել էր` «ԱՄՆ-ը պա¬տաս¬խա¬նատ¬վու¬թյուն ու¬նի՞ կա¬տա¬րե¬լու «աշ¬խար¬հի ոս¬տի¬կա¬նի» դե¬րը, այ¬սինքն պայ¬քա¬րե¬լու մի¬ջազ¬գա¬յին օ¬րեն¬քի խախտ¬ման եւ ագ¬րե¬սիա¬յի դեմ, որ¬տեղ էլ որ դրանք տե¬ղի ու¬նե¬նան»: 9 երկր¬նե¬րից 8-ում մե¬ծա¬մաս¬նութ¬յունն ա¬սում է, որ ԱՄՆ-ը ու¬նի պա¬տաս¬խա¬նատ¬վութ¬յուն‘ պայ¬քա¬րե¬լու ագ¬րե¬սիա¬յի դեմ եւ կի¬րա¬ռե¬լու մի¬ջազ¬գա¬յին օ¬րեն¬քը: Միակ բա¬ցա¬ռութ¬յու¬նը Հնդկաս¬տանն է, որ¬տեղ մե¬ծա¬մաս¬նութ¬յունն (53%) ա¬սում է, որ ԱՄՆ-ը ու¬նի այդ պա¬տաս¬խա¬նատ¬վութ¬յու¬նը, իսկ 1/3-ը (35%) հա¬կա¬ռակ կար¬ծի¬քին է: Պա¬ղես¬տին¬ցի¬նե¬րը (76%) ա¬մե¬նա¬շատն են նշել, որ ԱՄՆ-ը չու¬նի այդ¬պի¬սի պա¬տաս¬խա¬նատ¬վութ¬յուն: Նրանց հե¬տե¬ւում են հենց ա¬մե¬րի¬կա¬ցի¬նե¬րը, ո¬րոնց 3/4-ը (75%) մեր¬ժում է այն գա¬ղա¬փա¬րը, որ ի¬րենց եր¬կի¬րը մի¬ջազ¬գա¬յին ի¬րա¬վուն¬քի կի¬րառ¬ման պա¬տաս¬խա¬նատ¬վութ¬յուն է կրում: Հա¬յաս¬տան¬ցի¬նե¬րի (70%), ավստ¬րա¬լա¬ցի¬նե¬րի (70%), ին¬դո¬նե¬զիա¬ցի¬նե¬րի (69%) եւ ուկ¬րաի¬նա¬ցի¬նե¬րի (69%) մե¬ծա¬մաս¬նութ¬յու¬նը նույն¬պես հա¬մա¬ձայն են, որ ԱՄՆ-ը չու¬նի այս պա¬տաս¬խա¬նատ¬վութ¬յու¬նը: Ա¬սիա¬յում ԱՄՆ-ի ա¬մե¬նա¬մեծ տնտե¬սա¬կան եւ ռազ¬մա¬կան մրցա¬կի¬ցը‘ Չի¬նաս¬տա¬նը, եւ ա¬մե¬նա¬մեծ դաշ¬նա¬կից¬նե¬րից մե¬կը‘ Հա¬րա¬վա¬յին Կո¬րեան նույն¬պես հա¬վա¬սա¬րա¬պես մեր¬ժում են այն գա¬ղա¬փա¬րը, որ ԱՄՆ կա¬ռա¬վա¬րութ¬յու¬նը պա¬տաս¬խա¬նատ¬վութ¬յուն ու¬նի կի¬րա¬ռե¬լու մի¬ջազ¬գա¬յին օ¬րեն¬քը: Չի¬նա¬ցի¬նե¬րի 61 տո¬կո¬սը, իսկ հա¬րա¬վա¬յին կո¬րեա¬ցի¬նե¬րի 60 տո¬կո¬սը ա¬սում է «ոչ»: Հա¬րա¬վա¬յին կո¬րեա¬ցի¬նե¬րը (39%), չի¬նա¬ցի¬նե¬րի հա¬մե¬մատ չնչին տար¬բե¬րութ¬յամբ (30%), ա¬սում են «ա¬յո»: