Խնկարկում…


Լու¬սի¬նեն հայ եր¬գար¬վես¬տի մեջ նույն դերն ու¬նի, ինչ ճար¬տա¬րա¬պե¬տութ¬յան մեջ` Թո¬րոս Թոր¬աման¬յա¬նը£ Պ. ՍԵ¬ՎԱԿ Տա¬րի¬ներ շա¬րու¬նակ Մայր Ա¬թո¬ռի խո¬րան¬նե¬րի ներ¬քո ար¬ձա¬գան¬քել է նրա ձայ¬նը, ա¬պա վե¬րար¬ձա¬գանք¬վել բյուր հա¬վա¬տաց¬յալների սրտե¬րում, հո¬գի¬նե¬րում£ Պա¬տա¬հա¬կան չէ, որ նրան Մայր Ա¬թո¬ռի սո¬խակ են կո¬չել£ Ա¬յո°, Լու¬սի¬նե Զա¬քար¬յա¬նի եր¬գե¬րի հո¬գեզ¬մայլ ելևէջ¬ներն այ¬սօր էլ հայ քրիս¬տոն¬յա¬յի առջև բա¬ցում են հոգևոր եր¬գի անկրկ¬նե¬լի ու անս¬պառ գան¬ձե¬րը£ Պա¬տա¬հա¬կան չէին և այն ակ¬նա¬ծանքն ու խո¬նար¬հու¬մը, ո¬րոնցով Ազ¬գա¬յին գրա¬դա¬րա¬նը նա¬խա¬ձեռ¬նել էր… հի¬շա¬տա¬կի տուրք, այ¬ցե¬լութ¬յուն նրա շի¬րի¬մին: Սբ. Գայանե վանքի բակում թաղված Լուսինեի հի¬շա¬տա¬կը խնկար¬կե¬լու ե¬կած մտե¬րիմ¬ներն ու նրա ար¬վես¬տի երկր¬պա¬գու¬նե¬րը խո¬ր վշտով էին հի¬շում ու պատ¬մում եր¬ջան¬կա¬հի¬շա¬տակ երգ¬չու¬հու մա¬սին£ ¬ Լու¬սի¬նեն մի գանձ էր, որ ի վե¬րուստ տրված իր շնոր¬հով մեզ հայ հոգևոր եր¬գի գան¬ձե¬րը հրամց¬րեց,¬ ա¬սաց տեր Գրի¬գոր ա¬վագ քա¬հա¬նա Տեր¬տեր¬յա¬նը£ Իս¬կա¬պես, Լու¬սի¬նեն Կո¬մի¬տա¬սի եր¬գե¬րի, Շնոր¬հա¬լու շա¬րա¬կան¬նե¬րի ան¬զու¬գա¬կան կա¬տա¬րողն էր£ Նա հայ հոգևոր եր¬գը հա¬նեց ե¬կե¬ղե¬ցուց դուրս, բարձ¬րաց¬րեց ու նոր մա¬կար¬դա¬կի հասց¬րեց£ Երգ¬չու¬հուն նվիր¬ված մի¬ջո¬ցա¬ռու¬մը շա¬րու¬նակ¬վեց Ազ¬գա¬յին գրա¬դա¬րա¬նում, ո¬րի ըն¬թաց¬քում ներ¬կա¬նե¬րը վերս¬տին ա¬ռիթ ու¬նե¬ցան ծա¬նո¬թա¬նա¬լու նրա մա¬սին պատ¬մող հոդ¬ված¬նե¬րին ու հու¬շե¬րին£ Խո¬րին խոր¬հուրդ ու¬ներ երգ¬չու¬հու ծննդյան 70-ամ¬յա հո¬բել¬յա¬նին նվիր¬ված ձայ¬նաս¬կա¬վա¬ռա¬կի շնոր¬հան¬դե¬սը£ Ցե¬րե¬կույ¬թի մաս¬նա¬կից¬նե¬րը հե¬ռա¬ցան` ի¬րենց հետ տա¬նե¬լով Լու¬սի¬նե Զա¬քար¬յան երգ¬չու¬հու հո¬գե¬թով, հո¬գե¬պա¬րար ձայ¬նի ելևէջ¬նե¬րը£

Հաս¬միկ ՄԱ¬ՂԱՔ¬ՅԱՆ