Ի¬րա¬նի նա¬խա¬գա¬հը կրկին հայ¬տա¬րա¬րել է Իս¬րա¬յե¬լի վե¬րա¬հաս ոչն¬չաց¬ման մա¬սին


Ի¬րա¬նի նա¬խա¬գահ Մահ¬մուդ Ահ¬մա¬դի¬նե¬ժա¬դը հեր¬թա¬կան սպառ¬նա¬լից հայ¬տա¬րա¬րութ¬յունն է ա¬րել Իս¬րա¬յե¬լի հաս¬ցեին: Իս¬լա¬մա¬կան Հան¬րա¬պե¬տության նա¬խա¬գա¬հը պնդում է, որ հրեա¬կան պե¬տութ¬յան հա¬մար «հետհաշ¬վարկ է» սկսվել: Այդ մա¬սին Ահ¬մա¬դի¬նե¬ժա¬դը հայ¬տա¬րա¬րել է Ի¬րա¬նի գոր¬ծող վար¬չա¬կար¬գի հիմ¬նա¬դիր ի¬մամ Խո¬սեյ¬նիի մահ¬վան 18-րդ ¬տա¬րե¬լի¬ցի կա¬պակ¬ցութ¬յամբ ե¬լույթ ու¬նե¬նա¬լիս: Այդ մա¬սին հա¬ղոր¬դում է NEWSru Israel գոր¬ծա¬կա¬լութ¬յու¬նը: Ի¬րա¬նի նա¬խա¬գա¬հը հայ¬տա¬րա¬րել է, որ «սիո¬նիս¬տա¬կան վար¬չա¬կար¬գը հսկա¬յա¬կան ջան¬քեր է ներդ¬րել 33-օր¬յա պա¬տե¬րազ¬մում հաղ¬թա¬նակ տա¬նե¬լու հա¬մար, սա¬կայն ստեղծ¬ման պա¬հից սկսած 60 տար¬վա ըն¬թաց¬քում ա¬ռա¬ջին ան¬գամ ոտ¬նա¬հար¬վել է նրա ինք¬նա¬սի¬րութ¬յու¬նը, եւ սկսվել է ժա¬մա¬նա¬կի հե¬տա¬դարձ հաշ¬վար¬կը: «Հեզ¬բոլ¬լա¬հ»-ի գրո¬հա¬յին¬նե¬րը կոչն¬չաց¬նեն այդ վար¬չա¬կար¬գը»,- ա¬վե¬լաց¬րել է Ահ¬մա¬դի¬նե¬ժա¬դը»: -Ժա¬մա¬նա¬կի հե¬տըն¬թաց հաշ¬վարկ է սկսվել Լի¬բա¬նա¬նի եւ Պա¬ղես¬տի¬նի ժո¬ղո¬վուրդ¬նե¬րի ձեռ¬քե¬րով սիո¬նիս¬տա¬կան վար¬չա¬կար¬գի ոչն¬չաց¬ման գոր¬ծում,- ա¬սել է նա: - Մոտ ա¬պա¬գա¬յում, աստ¬ծո կա¬մոք, մենք ներ¬կա կլի¬նենք սիո¬նիս¬տա¬կան վար¬չա¬կար¬գի ոչն¬չաց¬մա¬նը: Մահ¬մուդ Ահ¬մա¬դի¬նե¬ժա¬դը պա¬ղես¬տին¬ցի¬նե¬րին ան¬վա¬նել է «ճնշված ժո¬ղո¬վուրդ, ո¬րը կե¬նաց պայ¬քա¬րի է ե¬լել եւ ըն¬թա¬նում է Ի¬րա¬նի ժո¬ղովր¬դի բա¬ցած ճա¬նա¬պար¬հո¬վ»: Նրա խոս¬քով, պա¬ղես¬տին¬ցի¬ներն ար¬դեն «ստի¬պել են սիո¬նիստ¬նե¬րին նա¬հան¬ջել եւ պաշ¬տո¬նա¬պես ճա¬նա¬չել ի¬րեն¬ց»: -Ի¬մա¬ցեք, մոտ է բռնա¬կալ¬նե¬րի վեր¬ջը եւ մոտ է վերջ¬նա¬կան հաղ¬թա¬նա¬կը,- եզ¬րա¬փա¬կել է նա: NEWSru.com