ԴԱՇՆԱԿՑԱԿԱՆ ԴԻԼԵՄԱ. ԹՆՋՈՒԿԸ ո՞րն¬ է հո¬գե¬պես ա¬վե¬լի ազ¬նիվ


Մա¬յի¬սի 12-ին կա¬յա¬ցած ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րի արդ¬յուն¬քում խորհր¬դա¬րա¬նում, ի դեմս ՀՀԿ¬-ի, մե¬ծա¬մաս¬նութ¬յուն ձ¬ևա¬վոր¬վեց և, ըստ էութ¬յան, քա¬ղա¬քա¬կան այդ ու¬ժը կա¬րող է ինք¬նու¬րույն կա¬ռա¬վա¬րութ¬յուն կազ¬մել: Սա¬կայն, դեռևս¬ ընտ¬րա¬կան գոր¬ծըն¬թաց¬նե¬րի ժա¬մա¬նակ տար¬բեր ա¬ռիթ¬նե¬րով հան¬րա¬պե¬տա¬կան¬ներն ա¬սում էին, որ ի¬րենք երբևէ, այդ թվում նաև ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րում հա¬ջո¬ղութ¬յան հաս¬նե¬լու դեպ¬քում, չեն խու¬սա¬փի քա¬ղա¬քա¬կան մյուս ու¬ժե¬րի հետ հա¬մա¬գոր¬ծակ¬ցե¬լուց: Հան¬րա¬պե¬տա¬կանն այ¬սօր էլ պատ¬րաստ է երկ¬րի հա¬մար պա¬տաս¬խա¬նատ¬վութ¬յու¬նը կի¬սել ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րում ստա¬ցած քվե¬նե¬րի թվով երկ¬րորդ և եր¬րորդ տե¬ղե¬րը զբա¬ղեց¬նող ԲՀԿ¬-ի և ՀՅԴ¬-ի հետ: Սա¬կայն ՀՀԿ-ԲՀԿ-ՀՅԴ¬ եռ¬յա¬կի մաս¬նակ¬ցութ¬յամբ կոա¬լի¬ցիոն կա¬ռա¬վա¬րութ¬յան ստեղծ¬ման սպա¬սե¬լիք¬ները մինչ օրս չեն ար¬դա¬րա¬ցել, ին¬չի պատ¬ճառ¬ներն ի¬րա¬կա¬նում թաքն¬ված են ՀՅԴ ¬հա¬վակ¬նութ¬յուն¬նե¬րում ու քա¬ղա¬քա¬կան հաշ¬վարկ¬նե¬րում: «Բար¬գա¬վաճ Հա¬յաս¬տա¬նի» հետ կոա¬լի¬ցիա կազ¬մե¬լու հար¬ցում, կար¬ծես, խնդիր¬ներ չկան, հա¬մե¬նայն դեպս, դրանց մա¬սին ոչ խոս¬վել է, ոչ էլ թե¬կուզ ակ¬նարկ¬վել: Պատ¬կերն այլ է ՀՅԴ¬-ի պա¬րա¬գա¬յում: Կոա¬լի¬ցիոն կա¬ռա¬վա¬րութ¬յա¬ն մաս կազ¬մե¬լու մա¬սին ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րից հե¬տո տրվող հար¬ցե¬րին ՀՅԴ բ¬յու¬րո¬յի ան¬դամ, ար¬դեն նա¬խորդ ԱԺ-ի փոխ¬նա¬խա¬գահ Վա¬հան Հով¬հան¬նիս¬յա¬նը պա¬տաս¬խա¬նում էր, թե կու¬սակ¬ցութ¬յու¬նը դեռևս ն¬ման ա¬ռա¬ջարկ չի ստա¬ցել, չնա¬յած` այդ ըն¬թաց¬քում ար¬դեն ՀՀԿ¬-ի և ՀՅԴ¬-ի միջև հիշ¬յալ խնդրի շուրջ բա¬նակ¬ցութ¬յուն¬ներ էին սկսվել: Թերևս, չի բա¬ցառ¬վում, որ բա¬նակ¬ցութ¬յուն¬ներն ըն¬թա¬նում էին այն հար¬ցի շուրջ, թե կա¬ռա¬վա¬րութ¬յան կազ¬մում ՀՅԴ¬-ին նա¬խա¬րա¬րա¬կան ինչ պորտ¬ֆել¬ներ կտրվեն: Այս վար¬կա¬ծի օգ¬տին կա¬րող էր խո¬սել այն, որ ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րից դեռ ա¬միս¬ներ ա¬ռաջ Պաշտ¬պա¬նութ¬յան փոխ¬նա¬խա¬րար Ար¬թուր Ա¬ղա¬բեկ¬յա¬նը հրա¬ժար¬վեց զբա¬ղեց¬րած պաշ¬տո¬նից և Դաշ¬նակ¬ցութ¬յան հա¬մա¬մաս¬նա¬կան ցու¬ցա¬կում զբա¬ղեց¬րեց 10-րդ ¬հո¬րի¬զո¬նա¬կա¬նը: Այդ ժա¬մա¬նակ մա¬մու¬լում, վկա¬յա¬կո¬չե¬լով Դաշ¬նակ¬ցութ¬յա¬նը մոտ կանգ¬նած աղբ¬յուր¬նե¬րը, փոխ¬նախա¬րա¬րի պաշ¬տո¬նից հրա¬ժա¬րա¬կան տա¬լը բա¬ցատր¬վում էր նոր կա¬ռա¬վա¬րութ¬յու¬նում Պաշտ¬պա¬նութ¬յան նա¬խա¬րա¬րի պորտ¬ֆե¬լը ստա¬նա¬լու ՀՅԴ¬-ի ակն¬կա¬լի¬քով: Այս վար¬կա¬ծը, որ¬քան էլ ար¬ժա¬նա¬հա¬վատ, այ¬նո¬ւա¬մե¬նայ¬նիվ, զի¬ջում է մեկ այլ` կռվան¬նե¬րով ա¬վե¬լի հաս¬տա¬տուն վար¬կա¬ծի, երբ մտա¬բե¬րում ենք 2008-ին կա¬յա¬նա¬լիք` ՀՀ ¬նա¬խա¬գահի ընտ¬րութ¬յան առն¬չութ¬յամբ Հրանտ Մար¬գար¬յա¬նի հայ¬տա¬րա¬րութ¬յու¬նը` ՀՀ ¬նա¬խա¬գա¬հի պաշ¬տո¬նի հա¬մար ՀՅԴ¬-ն կա¬ռա¬ջադ¬րի իր սե¬փա¬կան թեկ¬նա¬ծո¬ւին. ով, նրա ձևակերպմամբ, կ¬լի¬նի «մի լավ մարդ»: Ի¬րա¬կա¬նում հենց այս¬տեղ է թաքն¬ված նոր կոա¬լի¬ցիոն կա¬ռա¬վա¬րութ¬յա¬նը ՀՅԴ¬-ի` մաս կազ¬մել-չկազ¬մե¬լու խնդի¬րը: Հա¬վաս¬տի աղբ¬յուր¬նե¬րի փո¬խանց¬մամբ, ՀՅԴ ¬վեր¬նա¬խա¬վում տե¬սա¬կետ¬նե¬րի բա¬խում կա. հա¬վա¬տա¬րի՞մ մնալ ՀՀ ¬նա¬խա¬գա¬հի ընտ¬րութ¬յա¬նը սե¬փա¬կան թեկ¬նա¬ծո¬ւով մաս¬նակ¬ցե¬լու մա¬սին կու¬սակ¬ցութ¬յան ո¬րոշ¬մա¬նը, թե՞ այ¬սօր, մաս կազ¬մե¬լով նոր կա¬ռա¬վա¬րութ¬յա¬նը, 2008-ին սա¬տա¬րել ներ¬կա¬յիս վար¬չա¬պետ, ՀՀԿ ¬նա¬խա¬գահ Սերժ Սարգս¬յա¬նին: Քա¬ղա¬քա¬կան ան¬կախ դի¬տորդ¬ների ու վե¬րու¬ծա¬բան¬նե¬րի կար¬ծի¬քով, Դաշ¬նակ¬ցութ¬յու¬նը, մաս¬նա¬վո¬րա¬պես նրա վեր¬նա¬խա¬վի մի մա¬սը, ցան¬կա¬նում է և° նոր կա¬ռա¬վա¬րութ¬յու¬նում պորտ¬ֆել¬ներ ստա¬նալ, և° 2008-ին հան¬դես գալ ՀՀ ¬նա¬խա¬գա¬հի սե¬փա¬կան թեկ¬նա¬ծո¬ւով: Նույն` Դաշ¬նակ¬ցութ¬յա¬նը մոտ կանգ¬նած աղբ¬յուր¬նե¬րը հա¬վաս¬տում են, որ 2008-ի ընտ¬րութ¬յա¬նը սե¬փա¬կան թեկ¬նա¬ծու¬ով մաս¬նակ¬ցե¬լու հար¬ցում ա¬ռա¬վել վճռա¬կան են տրա¬մադր¬ված կու¬սակ¬ցութ¬յան շար¬քե¬րում: Շար¬քա¬յին դաշ¬նակ¬ցա¬կան¬նե¬րի գրե¬թե մեծ մա¬սը գտնում է, որ քա¬ղա¬քա¬կան է¬թի¬կա¬յի, բա¬րո¬յա¬կա¬նութ¬յան ա¬ռու¬մով ան¬թույ¬լա¬տրե¬լի է այ¬սօր մաս կազ¬մել կոա¬լի¬ցիոն կա¬ռա¬վա¬րութ¬յա¬նը և մեկ տա¬րի հե¬տո երկ¬րի նա¬խա¬գա¬հի ընտ¬րութ¬յու¬նում այդ նույն գործադիրում քա¬ղա¬քա¬կան հիմ¬նա¬կան ու¬ժի` ՀՀԿ¬-ի մրցակ¬ցի դե¬րում հան¬դես գալ: Իսկ ա¬վե¬լի պարզ` Դաշ¬նակ¬ցութ¬յան շար¬քե¬րի հա¬մար ա¬նըն¬դու¬նե¬լի է ան¬ցած 4 տա¬րի¬նե¬րին կու¬սակ¬ցութ¬յան վա¬րած, ի¬րենց խոս¬քե¬րով, երկ¬դի¬մի քա¬ղա¬քա¬կա¬նութ¬յու¬նը, երբ ՀՅԴ¬-ն, լի¬նե¬լով կոա¬լի¬ցիա¬յի ան¬դամ, հայ¬տա¬րա¬րում էր, թե կա¬ռա¬վա¬րութ¬յան գոր¬ծու¬նեութ¬յան հա¬մար պա¬տաս¬խա¬նատ¬վութ¬յուն է կրում իր ու¬նե¬ցած նա¬խա¬րա¬րա¬կան պորտ¬ֆել¬նե¬րի քա¬նա¬կի չա¬փով: Այս¬պի¬սով, Դաշ¬նակ¬ցութ¬յունն այ¬սօր բարդ երկընտրանքի առջև է հայտն¬վել. կամ մաս կազ¬մել կոա¬լի¬ցիոն կա¬ռա¬վա¬րութ¬յա¬նը և է°լ ավելի նվազեցնել ՀՀ ¬նա¬խա¬գա¬հի ընտ¬րութ¬յուններում սե¬փա¬կան թեկ¬նա¬ծո¬ւով հաղթելու հնարավորությունը, կամ հա¬մալ¬րե¬լ խորհր¬դա¬րա¬նա¬կան ընդ¬դի¬մութ¬յան շար¬քե¬րը, որ¬տեղ հա¬մա¬խոհ քա¬ղա¬քա¬կան գոր¬ծըն¬կեր, գո¬նե ա¬ռայժմ, կար¬ծես, չի տես¬նում: Դաշ¬նակ¬ցութ¬յան հա¬մար այս թնջու¬կի լուծ¬ման բա¬նա¬լին տվեց Հան¬րա¬պե¬տութ¬յան նա¬խա¬գահ Ռո¬բերտ Քո¬չար¬յա¬նը` կարևո¬րելով կոա¬լի¬ցիա¬յի ստեղ¬ծու¬մը` նշելով, որ այն նպաս¬տում է Հան¬րա¬պե¬տութ¬յան առջև ծա¬ռա¬ցած խնդիր¬նե¬րի արդ¬յու¬նա¬վետ լուծ¬մա¬նը և ընդ¬հան¬րա¬պես քա¬ղա¬քա¬կան ու¬ժե¬րի միաս¬նա¬կա¬նութ¬յա¬նը: Փոր¬ձը հու¬շում է, որ Դաշ¬նակ¬ցութ¬յու¬նը երբևէ դեմ չի գնա¬ցել իր սա¬տա¬րած` ՀՀ ¬ներ¬կա¬ նա¬խա¬գա¬հի կար¬ծի¬քին: Ուստի, ավելի հավանական է, որ առաջիկայում մենք ա¬կա¬նա¬տես կլի¬նենք ՀՅԴ¬-ի մաս¬նակ¬ցութ¬յամբ կոա¬լի¬ցիոն կա¬ռա¬վա¬րութ¬յան ձ¬ևա¬վոր¬մա¬նը:

Տա¬րոն ՄԻՐ¬ԶՈ¬ՅԱՆ