Ա¬ՎԱՆ¬ԳԱՐ¬ԴԻԶՄ¬ՆԵՐ


Իշ¬խա¬նութ¬յան խերն ու շա¬ռը Դաշ¬նակ¬ցութ¬յու¬նը, ի¬հար¬կե, կցան¬կա¬նար մնալ պա¬ռա¬ված օ¬րիոր¬դի կար¬գա¬վի¬ճա¬կում, բայց դեռ 1998 թ. սույն կու¬սակ¬ցութ¬յան «օ¬րիոր¬դութ¬յու¬նը» խա¬թար¬վել է, «ջա¬հե¬լութ¬յու¬նը»` մա¬սամբ վե¬րա¬կանգն¬վել: Է¬լի՞ ընտ¬րա¬կա¬շառք ՕԵԿ հայ¬տա¬րա¬րութ¬յու¬նը Կու¬սակ¬ցութ¬յու¬նը փնտրում է մա¬յի¬սի 12-ին կորց¬րած քվե¬նե¬րը: Գտնող¬նե¬րին խոս¬տա¬նում ենք դրա¬մա¬կան պարգև` 5000-10000 դրա¬մի սահ¬ման¬նե¬րում: Խել¬քով, գա¬ղա¬փա¬րով, բո¬յով ու բու¬սա¬թով ՀՀ ¬նա¬խա¬գա¬հի միաս¬նա¬կան թեկ¬նա¬ծո¬ւին ո¬րո¬շե¬լու հա¬մար ընդ¬դի¬մութ¬յու¬նը կազ¬մա¬կեր¬պե¬լու է «միստր նա¬խա¬գահացու» մրցույթ: Սե¬փա¬կան գա¬ղա¬փար¬նե¬րը և ծրագ¬րե¬րը ներ¬կա¬յաց¬նե¬լուց բա¬ցի, մրցույ¬թի մաս¬նա¬կից¬նե¬րը ֆի¬զի¬կա¬կան տվյալ¬նե¬րի բա¬ցա¬հայտ¬ման հա¬մար, ժյու¬րիի առջև հան¬դես են գա¬լու նաև լո¬ղազ¬գեստ¬նե¬րով: Վեր¬ջին հնա¬րա¬վո¬րութ¬յու¬նը Ո՞վ¬ է ու¬զում դառ¬նալ նա¬խա¬րար «խա¬ղի» կա¬նոն¬նե¬րով` ՀՅԴ-ն ու ԲՀԿ-ն ար¬դեն օգտ¬վել են «զանգ ՀՀ ¬նա¬խա¬գա¬հին» հնա¬րա¬վո¬րութ¬յու¬նից, բայց «50-50»-ի տար¬բե¬րա¬կը դեռևս ¬կի¬րա¬ռե¬լու ի¬րա¬վունք ու¬նեն: Գոր¬ծա¬րար¬նե¬րի պար¬զա¬բա¬նու¬մը հայտ¬նի գովազդի ո¬ճով «Ու թեև մեր բիզ¬նե¬սի ա¬ռա¬ջըն¬թաց քայ¬լե¬րին, մենք բո¬լորս կախ¬ված ենք «մի ումպ» թարմ իշ¬խա¬նութ¬յու¬նից»: ՀՅԴ-ն` ՀՀ ¬նա¬խա¬գա¬հին (հեռուստագովազդի մոտիվներով) - Ա¬պա¬ցու¬ցիր, որ սի¬րում ես… Հույ¬սի լու¬սա¬մուտ` Ար¬թուր Բաղ¬դա¬սար¬յա¬նի հա¬մար Նա¬խա¬գա¬հա¬կան ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րում` հաս¬ցեն ան¬փո¬փոխ` հույ¬սի լու¬սա¬մուտ Եվ¬րոս¬տան ու¬յուտ: Ընտ¬րա¬տեխ¬նո¬լո¬գիա¬կան ն(լ)րբութ¬յուն¬ներ Ընտ¬րա¬պայ¬քա¬րա¬յին տեխ¬նո¬լոգ¬նե¬րը պար¬զա¬բա¬նում են, որ կարևո¬րը ոչ թե ընտ¬րա¬կա¬շառ¬քի չափն է, այլ այն բա¬ժա¬նե¬լու ճիշտ ընտր¬ված պա¬հը: Մաս¬նա¬գի¬տա¬կան մո¬տե¬ցում Ա¬սում են` Հմա¬յակ Հով¬հան¬նիս¬յա¬նը գրում է իր երկ¬րորդ` «Ա¬նաս¬նա¬ֆեր¬մա-2» աշ¬խա¬տութ¬յու¬նը:

Ա¬րամ ՀԱ¬ԿՈԲ¬ՅԱՆ