Այդ Խա¬չիկ¬յա¬նը ես եմ


Ոչ վաղ անց¬յա¬լում իր առջև դրված խնդիր¬նե¬րին հաս¬նե¬լու նա¬խան¬ձե¬լի հո¬տա¬ռութ¬յամբ օժտ¬ված ԱԺՄ նա¬խա¬գահ Վազ¬գեն Մա¬նուկ¬յա¬նը դարձյալ հա¬վակ¬նում է ՀՀ նա¬խա¬գա¬հի ա¬թո¬ռին£ Նա համոզված է, որ ա¬ռա¬ջի¬կա ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րում ընդ¬դի¬մութ¬յան միաս¬նա¬կան թեկ¬նա¬ծո¬ւի ար¬ժա¬նի ներ¬կա¬յա¬ցու¬ցի¬չը հենց ինքն է£ Այդ¬պես կա¬րող է մտա¬ծել նաև ԱԺ ընտ¬րութ¬յու¬նում պարտ¬ված ընդ¬դի¬մութ¬յան ինք¬նա¬սի¬րա¬հար¬ված յու¬րա¬քանչ¬յուր լի¬դեր£ Իսկ ի՞նչ¬ ե¬րաշ¬խիք, որ Նա¬խա¬գա¬հի ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րի ժա¬մա¬նակ ընդ¬դի¬մութ¬յու¬նը կա¬ռա¬ջադ¬րի միաս¬նա¬կան թեկ¬նա¬ծու, երբ յու¬րա¬քանչ¬յու¬րը միայն ի¬րեն է տես¬նում Նա¬խա¬գա¬հի ա¬թո¬ռին բազ¬մած£ Իսկ Նա¬խա¬գահ լի¬նե¬լը խաղ ու պար չէ£ Դե, ի¬հար¬կե, ո°չ£ ¬ Ա¬մեն մե¬կը չէ, ո¬րի շուրջ հա¬մախմբ¬վե¬լը հի¬վան¬դա¬գին չի ըն¬կալ¬վի մյուս¬նե¬րի կող¬մից և ա¬մեն մի միաս¬նա¬կան թեկ¬նա¬ծու չէ, որ կկա¬րո¬ղա¬նա հաղ¬թա¬նա¬կից հե¬տո ի¬րա¬կա¬նաց¬նել երկ¬րի կա¬ռա¬վա¬րու¬մը£ Դա պետք է լի¬նի մի մարդ, որ ա¬ռանց ջար¬դու¬փշուր ա¬նե¬լու պե¬տութ¬յու¬նը, նուրբ ձ¬ևե¬րով, հան¬դարտ եր¬կի¬րը այս ռել¬սե¬րից տե¬ղա¬փո¬խի մեկ այլ ռել¬սե¬րի վրա,¬ հա¬մոզ¬ված է Վազ¬գեն Մա¬նուկ¬յա¬նը£ Գնաց¬քից թռչե¬լու պատ¬ճա¬ռը, անհ¬րա¬ժեշ¬տութ¬յունն ու ժա¬մա¬նա¬կը կան¬խա¬տե¬սող երբեմնի վար¬չա¬պե¬տը պատ¬րաստ է հանձն առ¬նել եր¬կի¬րը փա¬կու¬ղուց դուրս բե¬րե¬լու գոր¬ծըն¬թա¬ցը, քա¬նի դեռ գնաց¬քի դռնե¬րը մեր առջև չեն փակ¬վել£ Իր ու¬ժե¬րին և արդ¬յու¬նա¬վետ մար¬տա¬վա¬րութ¬յանն ա¬պա¬վի¬նած ԱԺՄ լի¬դերն, այ¬նո¬ւա¬մե¬նայ¬նիվ, չցան¬կա¬ցավ մաս¬նակ¬ցել ԱԺ ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րին, թեև կար¬ծում էր, թե կվաս¬տա¬կի ձայ¬նե¬րի 20-30 %¬ը£ Կգնար, ե¬թե ընդ¬դի¬մութ¬յու¬նը միա¬վոր¬վեր, հա¬կա¬ռակ դեպ¬քում ի¬մաստ չու¬ներ£ ¬ Մենք սկզբից ու¬զում էինք, որ ընդ¬դի¬մութ¬յան դաշ¬տի միա¬վո¬րումն ի¬րա¬կա¬նա¬նա, բայց վեր¬ջում է¬լի խո¬սակ¬ցութ¬յուն¬ներ կա¬յին, և ես պնդում էի, որ ա¬մեն մի փնջից ի¬րար նման քա¬րոզ¬չութ¬յուն ի¬րա¬կա¬նաց¬նող կու¬սակ¬ցութ¬յուն¬նե¬րից 2-3¬ը դուրս գար և ձայ¬նե¬րը տար որևէ կու¬սակ¬ցութ¬յան, որ¬պես¬զի փո¬շիա¬ցում տե¬ղի չու¬նե¬նար£ Այս ա¬ռու¬մով ՀՀՇ¬¬ը քայլ ա¬րեց, բայց դա քիչ էր£ Հարկ է, որ ԱԺՄ լի¬դե¬րը հի¬շո¬ղութ¬յան ծալ¬քե¬րում արթ¬նաց¬նի ԱԺ ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րին չմաս¬նակ¬ցե¬լու (կամ հրա¬ժար¬վե¬լու) ի¬րա¬կան պատ¬ճա¬ռը. 1996 թվա¬կան, Օ¬պե¬րա¬յի հրա¬պա¬րակ, Նա¬խա¬գա¬հի նստա¬վայր, լքված ժո¬ղո¬վուրդ£ Այս¬քա¬նից հե¬տո արդ¬յո՞ք ¬բա¬րո¬յա¬կան է խո¬սել հնա¬րա¬վոր 20-30 % ձայ¬ների մա¬սին£ Իսկ արդ¬յո՞ք ¬նա իր կու¬սակ¬ցութ¬յան ձայ¬նե¬րը կզի¬ջեր մեկ այլ կու¬սակ¬ցութ¬յան, ինչ¬պես հոր¬դո¬րում է մյուս¬նե¬րին, երբ նա¬խա¬գա¬հա¬կան ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րի ժա¬մա¬նակ բո¬լո¬րո¬վին չի պատ¬րաստ¬վում դիր¬քե¬րը զի¬ջել մեկ այլ թեկ¬նա¬ծո¬ւի օգ¬տին£ ¬ Ես ցան¬կա¬ցած անս¬պա¬սե¬լի քայ¬լի կդի¬մեմ միայն նրա հա¬մար, որ¬պես¬զի իշ¬խա¬նութ¬յու¬նը նա¬խա¬գա¬հա¬կան ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րի ժա¬մա¬նակ Հա¬յաս¬տա¬նում փոխ¬վի£ Իշ¬խա¬նութ¬յան համն ա¬ռած Վազ¬գեն Մա¬նուկ¬յա¬նի կար¬ծի¬քով, ե¬թե ԱԺ ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րի ժա¬մա¬նակ 5 % ձայն հա¬վա¬քած կու¬սակ¬ցութ¬յու¬նը քա¬ղա¬քա¬կան դաշ¬տում հա¬մար¬վում է կշիռ ու¬նե¬ցող, ա¬պա նա¬խա¬գա¬հա¬կան ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րի ժա¬մա¬նակ. ¬ Ե¬թե ինչ¬որ մեկն ա¬ռաջ է պոկ¬վում, փո¬շե¬կու¬լի պես սկսում է ձայ¬ներ հա¬վա¬քել իր շուր¬ջը£ Մնա¬ցածնե¬րին ար¬դեն ձեռն¬տու չի լի¬նում գնալ մի փոքր տո¬կոս հա¬վա¬քե¬լու£ Եվ ի¬րենք կողմ են լի¬նում դուրս գալ և միա¬նալ տա¬նող ու¬ժին£ Վազ¬գեն Մա¬նուկ¬յա¬նի մոտ ինք¬նավս¬տա¬հութ¬յունն ակն¬հայտ է, քա¬նի որ շե¬մե¬լով հա¬մար¬ձա¬կութ¬յան սահ¬մա¬նը, չա¬րա¬գու¬շակ կան¬խա¬տե¬սում¬նե¬րով փոր¬ձում է ստեղ¬ծել լրա¬ցու¬ցիչ լար¬վա¬ծութ¬յուն£ ¬ Ե¬թե 2008¬ին Ն ա¬խա¬գահ ընտր¬վի Սերժ Սարգս¬յա¬նը, դա կլի¬նի մո¬նո¬պոլ մի իշ¬խա¬նութ¬յուն, ո¬րի տե¬սա¬կը Հա¬յաս¬տա¬նում չի ե¬ղել, դարձ¬յալ կեղ¬ծիք, կո¬ռուպ¬ցիա£ Հա¬յաս¬տա¬նը կդառ¬նա ան¬հե¬թեթ մի պե¬տութ¬յուն£ Դրա¬նից հե¬տո Անդր¬կով¬կա¬սում մի պատ¬կեր է ստաց¬վում` թա¬գա¬վո¬րա¬կան ըն¬տա¬նի¬քից սեր¬ված Ա¬լիև, մի¬ջազ¬գա¬յին կա¬պեր ու¬նե¬ցող Սա¬հա¬կաշ¬վի¬լի և ե¬րե¬կո¬յան բա¬նա¬սի¬րա¬կանն ա¬վար¬տած Սերժ Սարգս¬յան… Ես գտնում եմ, որ նրանք, ով¬քեր քվե¬ար¬կե¬լու են Սերժ Սարգս¬յա¬նի օգ¬տին, քվեար¬կե¬լու են պա¬տե¬րազ¬մի հա¬մար£ Եվ որ¬պես¬զի չի¬րա¬կա¬նա¬նա իր կան¬խա¬տե¬սու¬մը, Վազ¬գեն Մա¬նուկ¬յա¬նը միան¬շա¬նա¬կ հա¬մոզ¬ված է, որ ե¬թե կա մե¬կը, ով կա¬րող է հաղ¬թել Սերժ Սարգս¬յա¬նին, դա ինքն է£ Փաս¬տո¬րեն, Վազ¬գեն Մա¬նուկ¬յա¬նը ճա¬շին մա¬տուց¬վող ըն¬տիր պա¬տա¬ռը գե¬րա¬դա¬սում է նա¬խա¬ճա¬շին նա¬խա¬տես¬ված բու¬տերբ¬րո¬դից կամ նա¬խա¬գա¬հա¬կան ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րը` ԱԺ ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րից£ Չէ՞ որ 17 տա¬րի շա¬րու¬նակ ե¬ղել է ԱԺ պատ¬գա¬մա¬վոր ու երբ տես¬նում է, թե ով¬քեր են ներ¬կա¬յիս ԱԺ¬ում, պար¬զա¬պես ի¬րեն եր¬ջա¬նիկ է զգում, որ նրանց կող¬քին չէ£ Բա¬րի ա¬խոր¬ժակ նա¬խա¬գա¬հա¬կան ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րում£

Ա¬նուշ ՆԵՐ¬ՍԻՍ¬ՅԱՆ