ԱԺ ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րի է¬ջը դեռևս ¬փակ¬ված չէ


ԱԺ ընտ¬րա¬կան փու¬լը հապ¬ճեպ փա¬կե¬լու, նա¬խա¬գա¬հա¬կան հեր¬թա¬կան ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րի գա¬ղա¬փար¬նե¬րից ձեռն¬պահ մնա¬լու և ու¬ժե¬րը «Իմ¬պիչ¬մենտ» դա¬շին¬քի հետ մեկ¬տե¬ղե¬լու հայ¬տա¬րա¬րութ¬յամբ Հա¬յաս¬տա¬նի քա¬ղա¬քա¬կան ընդ¬դի¬մա¬դիր ու¬ժե¬րին և գոր¬ծիչ¬նե¬րին դի¬մե¬ցին Պահ¬պա¬նո¬ղա¬կան և «Ժո¬ղովր¬դա¬վա¬րա¬կան հայ¬րե¬նիք» կու¬սակ¬ցութ¬յուն¬նե¬րը: Աժ նոր ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րի կազ¬մա¬կեր¬պու¬մը ըստ նրանց ա¬ռաջ¬նա¬հերթ խնդիր է, ո¬րի լուծ¬ման հա¬մար ա¬ռա¬ջարկ¬վում է եր¬կու տար¬բե¬րակ. նախ Սահ¬մա¬նադ¬րա¬կան դա¬տա¬րա¬նի մի¬ջո¬ցով հաս¬նել ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րի արդ¬յունք¬նե¬րի ան¬վա¬վեր ճա¬նաչ¬մա¬նը, ա¬պա ի¬րենց ընդ¬դի¬մութ¬յուն հռչա¬կած կու¬սակ¬ցութ¬յուն¬նե¬րի կող¬մից պատ¬գա¬մա¬վո¬րա¬կան ման¬դատ¬նե¬րից հրա¬ժարումը և օ¬րենս¬դիր և գոր¬ծա¬դիր իշ¬խա¬նութ¬յան ձ¬ևա¬վոր¬ման վա¬կո¬ւում ստեղ¬ծե¬լը: Արդ¬յո՞ք ՍԴ-ում վի¬ճարկ¬վող ընդ¬դի¬մութ¬յան բո¬ղո¬քը ու¬նի հե¬ռան¬կա¬ր` «Ժո¬ղովր¬դա¬վա¬րա¬կան հայ¬րե¬նիք» և Պահ¬պա¬նո¬ղա¬կան կու¬սակ¬ցութ¬յուն¬նե¬րի նա¬խա¬գահ¬նե¬րը քիչ հա¬վա¬նա¬կան են հա¬մա¬րում: - Մենք այն¬քան միա¬միտ չենք, որ այս ՍԴ-ն, որն իր ծննդյան օր¬վա¬նից ի¬րեն խայ¬տա¬ռա¬կել է, ուժ ու¬նե¬նա Օ¬րեն¬քի ինչ-որ տառ փո¬խե¬լու: Սա¬կայն մենք մեզ ըն¬ձե¬ռված հնա¬րա¬վո¬րութ¬յու¬նից չենք հրա¬ժար¬վի: Մենք պրո¬ցե¬սը տա¬նում ենք ա¬ռաջ… Եվ ինչ¬պես չի փակ¬վել Հոկ¬տեմ¬բե¬րի 27-ը, այն¬պես էլ չեն ա¬վարտ¬վել ԱԺ ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րը:

Ա¬նուշ ՆԵՐ¬ՍԻՍ¬ՅԱՆ