Անհնարինը չի կարող ակնհայտվել


Ա¬մեն ընտ¬րութ¬յու¬նից հե¬տո Սահ¬մա¬նադ¬րա¬կան դա¬տա¬րան դի¬մե¬լու ժա¬մա¬նակ ընդ¬դի¬մութ¬յու¬նը հնա¬րա¬վորն ա¬նում է` այն¬պի¬սի տպա¬վո¬րութ¬յուն ստեղ¬ծե¬լու, թե ի¬րենք հե¬ղի¬նա¬կել և դա¬տա¬րա¬նում ներ¬կա¬յաց¬նե¬լու են դա¬րի խո¬շո¬րա¬գույն բա¬ցա¬հա¬յտու¬մը: Նա¬խորդ ձա¬խո¬ղում¬նե¬րը նման հա¬վաս¬տիա¬ցում¬նե¬րի հան¬դեպ թե¬պետ ար¬դեն վա¬ղուց խո¬րը և պատ¬ճա¬ռա¬բան¬ված թե¬րա¬հա¬վա¬տութ¬յուն են ա¬ռա¬ջաց¬րել, բայց, ա¬նուղ¬ղե¬լի լա¬վա¬տե¬սութ¬յամբ դարձ¬յալ վստա¬հե¬լով ար¬մա¬տա¬կան¬նե¬րի ա¬ռաջ¬նորդ¬նե¬րի համառ պնդում¬ներին, ոմանք հրաշ¬քի էին սպա¬սում: ՍԴ¬-ում ըն¬թա¬ցող ա¬ռա¬ջին նիս¬տե¬րը, ցա¬վոք, վերադարձրին այդպես մտածողների իրատե¬սությունը, և ար¬դեն կա¬րե¬լի է, դա¬տա¬րա¬նի ո¬րո¬շու¬մից բնավ էլ ա¬ռաջ չընկ¬նե¬լով, փաս¬տել, որ այս ան¬գամ նույն¬պես «անհնարինը ակնհայտ» չի դառնալու: Սա` ընդ¬հան¬րա¬պես, իսկ դա¬տա¬վա¬րութ¬յան ներ¬կա ըն¬թաց¬քը ա¬վե¬լի դյու¬րութ¬յամբ է բա¬ցա¬հայ¬տում բա¬վա¬կան ան¬հար¬մար ի¬րա¬վի¬ճա¬կում հայտն¬ված ար¬մա¬տա¬կան¬նե¬րի դի¬մում¬նե¬րի չհիմ¬նա¬վոր¬վա¬ծութ¬յու¬նը: Ան¬կախ այն բա¬նից, թե դրանք քա¬նի կի¬լոգ¬րամ են կշռում, այն¬պես է ստաց¬վել, որ մար¬դիկ ստիպ¬ված են ա¬պա¬ցու¬ցել այն, ին¬չի հիմ¬քերն ու հնա¬րա¬վո¬րութ¬յուն¬նե¬րը չկան: Այն¬պես է ստաց¬վել, որ ցան¬կա¬լին և ի¬րա¬կա¬նութ¬յու¬նը որևէ կերպ հնա¬րա¬վոր չէ շաղ¬կա¬պել, մա¬նա¬վանդ որ դա պետք է ի¬րա¬կա¬նաց¬նել ոչ թե մի¬տին¬գա¬վոր ընտ¬րա¬զանգ¬վա¬ծի հետ հան¬դի¬պում¬նե¬րում, այլ ոչ ա¬վել, ոչ պա¬կաս, քան Սահ¬մա¬նադ¬րա¬կան դա¬տա¬րա¬նում: Հետգ¬րութ¬յուն. Երբ այս հոդ¬վածն ար¬դեն պատ¬րաստ էր տպագ¬րութ¬յան, հայտ¬նի դար¬ձավ, որ նո¬րը¬նտիր Ազ¬գա¬յին ժո¬ղո¬վի 1-ին նստաշր¬ջա¬նի գու¬մա¬րու¬մը դարձ¬յալ հե¬տաձգ¬վում է‘ նիս¬տը տե¬ղի չի ու¬նե¬նա նույ¬նիսկ հու¬նի¬սի 7-ին, այ¬սինքն ընտ¬րութ¬յու¬ննե¬րից հե¬տո ան¬գամ 4-րդ ¬հինգ¬շաբ¬թի օ¬րը: Ին¬չու՞: Քա¬ղա¬քա¬կան ու մերձ¬քա¬ղա¬քա¬կան շրջա¬նակ¬նե¬րում հա¬մառ շշու¬կեր կան, թե կա¬ռա¬վա¬րութ¬յան ձ¬ևա¬վոր¬ման շուրջ բա¬նակ¬ցութ¬յու¬ննե¬րում ՀՅԴ-ն հա¬մա¬ռութ¬յուն է ցու¬ցա¬բե¬րում, «իր գինն է բարձ¬րաց¬նում», որ¬պես¬զի նա¬խա¬րա¬րա¬կան ա¬վե¬լի շատ տե¬ղեր «պո¬կի»: Ո՞վ¬ ի¬մա¬նա, մի¬գու¬ցե այդ¬պես է...(Ռ. Հ.):