ԻՆՉՈ՞Ւ Է ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԸ ԽԱԽՏՈՒՄ... ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ


Չոր¬րորդ գու¬մար¬ման Ազ¬գա¬յին Ժո¬ղովն իր աշ¬խա¬տանքն սկսում է…¬Սահ¬մա¬նադ¬րութ¬յու¬նը խախ¬տե¬լով: Ո¬րով¬հետև Սահ¬մա¬նադ¬րութ¬յան 68-րդ ¬հոդ¬վա¬ծը բա¬ռա¬ցիո¬րեն նա¬խա¬տե¬սում է. «Նո¬րըն¬տիր Ազ¬գա¬յին Ժո¬ղո¬վի ա¬ռա¬ջին նստաշր¬ջա¬նը գու¬մար¬վում է պատ¬գա¬մա¬վոր¬նե¬րի ընդ¬հա¬նուր թվի առնվազն եր¬կու եր¬րոր¬դի ընտ¬րութ¬յու¬նից հե¬տո` եր¬րորդ հինգ¬շաբ¬թի օ¬րը»: Ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րը, ինչ¬պես հի¬շում եք, կա¬յա¬ցել են մա¬յի¬սի 12-ին: Իսկ եր¬րորդ հինգ¬շաբ¬թին մա¬յի¬սի 31-ին էր: Հետևա¬բար, այդ օրն էլ պի¬տի գու¬մար¬վեր նո¬րըն¬տիր Ազ¬գա¬յին ժո¬ղո¬վի ա¬ռա¬ջին նստաշր¬ջա¬նը, ինչ¬պես ա¬վե¬լի վաղ «լեզ¬վից թռցրել» էր ԱԺ խոս¬նակ Տիգ¬րան Թո¬րոս¬յա¬նը: Չգու¬մար¬վեց, տե¬ղա¬փոխ¬վեց չոր¬րորդ հինգ¬շաբ¬թի` հու¬նի¬սի 7-ը: Ին¬չու՞: Արդ¬յո՞ք ¬Կենտ¬րո¬նա¬կան Ընտ¬րա¬կան Հանձ¬նա¬ժո¬ղո¬վը որևէ հայ¬տա¬րա¬րութ¬յուն է ա¬րել պատ¬գա¬մա¬վոր¬նե¬րի առնվազն եր¬կու-եր¬րոր¬դի ընտր¬ված չլի¬նե¬լու մա¬սին: Չի° ա¬րել: Այդ դեպ¬քում ու¬ժի մեջ է մտնում Սահ¬մա¬նադ¬րութ¬յան 67-րդ ¬հոդ¬վա¬ծի պա¬հան¬ջը, ըստ ո¬րի «պատ¬գա¬մա¬վո¬րի լիա¬զո¬րութ¬յուն¬նե¬րը դա¬դա¬րում են Ազ¬գա¬յին Ժո¬ղո¬վի լիա¬զո¬րութ¬յուն¬նե¬րի ժամ¬կետն ա¬վարտ¬վե¬լու…¬դեպ¬քում»: Տվյալ դեպ¬քում խոս¬քը նա¬խորդ, եր¬րորդ գու¬մար¬ման Ազ¬գա¬յին Ժո¬ղո¬վին է վե¬րա¬բե¬րում, ո¬րի լիա¬զո¬րութ¬յուն¬նե¬րի ժամ¬կե¬տը, ըստ Սահ¬մա¬նադ¬րութ¬յան` այս ան¬գամ 63-րդ ¬հոդ¬վա¬ծի պա¬հան¬ջի, «ա¬վարտ¬վում է նո¬րըն¬տիր Ազ¬գա¬յին Ժո¬ղո¬վի ա¬ռա¬ջին նիս¬տի գու¬մար¬ման պա¬հին»: Այ¬սինքն, քա¬նի դեռ նո¬րըն¬տիր Ազ¬գա¬յին Ժո¬ղո¬վի ա¬ռա¬ջին նիս¬տը չի գու¬մար¬վել, նա¬խորդ գու¬մար¬ման Ազ¬գա¬յին ժո¬ղո¬վի պատ¬գա¬մա¬վոր¬նե¬րը պահ¬պա¬նում են ի¬րենց կար¬գա¬վի¬ճա¬կը, մնում են Ազ¬գա¬յին Ժո¬ղո¬վի պատ¬գա¬մա¬վոր: Ի՞նչ ¬կա որ, կհարց¬նի միա¬միտ ըն¬թեր¬ցո¬ղը: Ա¬ռանձ¬նա¬պես բան չկա, կպա¬տաս¬խա¬նեմ ես, խնդիրն այն է, որ պատ¬գա¬մա¬վոր լի¬նե¬լը վճա¬րո¬վի պաշ¬տոն է, ուս¬տի այս կերպ պե¬տութ¬յանն ըն¬դա¬մե¬նը մի «փոք¬րիկ» վնաս է հասց¬վում: Նա¬խորդ գու¬մար¬ման Ազ¬գա¬յին Ժո¬ղո¬վի պատ¬գա¬մա¬վոր¬նե¬րի մոտ կե¬սը, ո¬րը մա¬յի¬սի 12-ի ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րով դուրս է մնա¬ցել նոր գու¬մար¬ման օ¬րենս¬դիր մարմ¬նի կազ¬մից, բո¬լոր հիմ¬քերն ու¬նի Ազ¬գա¬յին Ժո¬ղո¬վի բյու¬ջեից ստա¬նա¬լու ևս ¬մեկ շա¬բաթ¬վա աշ¬խա¬տա¬վարձ: Նկա¬տի առ¬նե¬լով, որ պատ¬գա¬մա¬վոր¬նե¬րի աշ¬խա¬տա¬վար¬ձը բա¬վա¬կան բարձր է, այդ մեկ շա¬բաթ¬վա հա¬մար, կո¬պիտ հաշ¬վար¬կով, մոտ 60 հո¬գու հարկ կլի¬նի ան¬տե¬ղի վճա¬րել շուրջ 10 հա¬զար դո¬լար աշ¬խա¬տա¬վարձ: Ե¬թե շար¬քա¬յին քա¬ղա¬քա¬ցի¬նե¬րից որևէ մե¬կը պետբ¬յու¬ջեին կամ որ նույնն է` Ազ¬գա¬յին Ժո¬ղո¬վի բյու¬ջեին այդ¬քան վնաս պատ¬ճա¬ռեր, գլու¬խը կշո¬յեի՞ն: Ի¬հար¬կե° ոչ: Ման¬րախն¬դիր չլի¬նենք և դո¬լար¬ներն ու դրամ¬նե¬րը չհաշ¬վենք: Բայց ար¬ձա¬նագ¬րենք, որ նոր, 4-րդ ¬գու¬մար¬ման Ազ¬գա¬յին ժո¬ղո¬վը, հե¬տաձգե¬լով իր ա¬ռա¬ջին նստաշր¬ջա¬նի գու¬մա¬րու¬մը, դրա¬նով իսկ խախ¬տել է երկ¬րի Սահ¬մա¬նադ¬րութ¬յու¬նը: Բայց նո¬րից հարց¬նեմ` ին¬չու՞: Կենտ¬րո¬նա¬կան Ընտ¬րա¬կան Հանձ¬նա¬ժո¬ղո¬վը չի՞ հասց¬րել նոր ընտր¬ված պատ¬գա¬մա¬վոր¬նե¬րի ման¬դատ¬նե¬րը բա¬ժա¬նել, թե՞ այս¬տեղ «ու¬րիշ բան կա»: Ըստ իս` կա, այն էլ միան¬գա¬մից եր¬կու¬սը: 1-ին` Ազ¬գա¬յին ժո¬ղո¬վի ա¬ռա¬ջին նիս¬տում պետք է ընտր¬վի օ¬րենս¬դիր մարմ¬նի նոր ղե¬կա¬վա¬րութ¬յուն` նոր խոս¬նակ` եր¬կու տե¬ղա¬կալ¬նե¬րով, մինչև այժմ ե¬ղած 6-ի փո¬խա¬րեն պի¬տի ձ¬ևա¬վոր¬վի 12 մշտա¬կան հանձ¬նա¬ժո¬ղով` ի¬րենց նա¬խա¬գահ¬նե¬րով ու տե¬ղա¬կալ¬նե¬րով, ա¬ռանձ¬նա¬սեն¬յակ¬նե¬րով, աշ¬խա¬տա¬կազ¬մե¬րով ու ծա¬ռա¬յո¬ղա¬կան ավ¬տո¬մե¬քե¬նա¬նե¬րով: Ա¬մե¬նայն հա¬վա¬նա¬կա¬նութ¬յամբ, մինչև մա¬յի¬սի 31-ը պաշ¬տոն¬նե¬րի այդ ներ¬քին «բաշ¬խու¬մը» դեռ չէր ա¬վարտ¬վել: Ընդս¬մին, նկա¬տի ու¬նեմ ոչ միայն խորհր¬դա¬րա¬նում ներ¬կա¬յաց¬ված քա¬ղա¬քա¬կան ու¬ժե¬րի միջև խորհր¬դա¬րա¬նա¬կան պաշ¬տոն¬նե¬րի բաշխ¬ման շուրջ ըն¬թա¬ցող բա¬նակ¬ցութ¬յուն¬նե¬րը, ո¬րոնք ա¬մենևին էլ հարթ չեն ըն¬թա¬նում, այլև բուն այդ քա¬ղա¬քա¬կան ու¬ժե¬րի ներ¬սում ըն¬թա¬ցող ներ¬քին պաշ¬տո¬նակ¬ռիվ¬նե¬րը: Հեշտ բան չէ խորհր¬դա¬րա¬նա¬կան պաշ¬տոն¬նե¬րը Ազ¬գա¬յին Ժո¬ղո¬վում ներ¬կա¬յաց¬ված քա¬ղա¬քա¬կան ու¬ժե¬րի միջև բաշ¬խե¬լը, բայց, երևում է, պա¬կաս դժվար չէ խումբ-խմբակ¬ցութ¬յուն¬նե¬րի ներ¬սում քա¬ղա¬քա¬կան բա¬նակ¬ցութ¬յուն¬նե¬րի արդ¬յուն¬քում ի¬րենց հատ¬կաց¬ված մշտա¬կան հանձ¬նա¬ժո¬ղով¬նե¬րի ղե¬կա¬վար¬նե¬րի պաշ¬տոն¬նե¬րը կու¬սա¬կից-հա¬վակ¬նորդ¬նե¬րի միջև բա¬ժա¬նե¬լը: Ա¬մեն մեկն էլ կու¬զե¬նա խորհր¬դա¬րա¬նի մշտա¬կան հանձ¬նա¬ժո¬ղո¬վի նա¬խա¬գահ կամ տե¬ղա¬կալ դառ¬նալ: Չէ՞ որ դա, նախ և ա¬ռաջ, շար¬քա¬յին պատ¬գա¬մա¬վո¬րի հա¬մե¬մա¬տութ¬յամբ շատ ա¬վե¬լի լայն լիա¬զո¬րութ¬յուն¬ներ է տա¬լիս, գոր¬ծա¬դիր մարմ¬նի հա¬մա¬պա¬տաս¬խան կա¬ռույ¬ցի գոր¬ծու¬նեութ¬յու¬նը վե¬րահս¬կե¬լու ա¬վե¬լի լայն հնա¬րա¬վո¬րութ¬յուն է ստեղ¬ծում, էլ չխո¬սե¬լով հե¬ղի¬նա¬կութ¬յան, զա¬նա¬զան կա¬պե¬րի ու նաև ա¬վե¬լի բարձր աշ¬խա¬տա¬վար¬ձե¬րի մա¬սին: Ար¬ժի՞ այդ ա¬մե¬նի հա¬մար պայ¬քա¬րել: Ի¬հա°ր¬կե, ար¬ժի: 2-րդ` Ազ¬գա¬յին ժո¬ղո¬վի ա¬ռա¬ջին նիս¬տում գոր¬ծող կա¬ռա¬վա¬րութ¬յու¬նը, ըստ Սահ¬մա¬նադ¬րութ¬յան 55-րդ ¬հոդ¬վա¬ծի 4-րդ ¬կե¬տի, վայր է դնում իր լիա¬զո¬րութ¬յուն¬նե¬րը: Լիա¬զո¬րութ¬յուն¬նե¬րը «վայր դնե¬լու» մա¬սին Սահ¬մա¬նադ¬րութ¬յան մեջ ուղ¬ղա¬կի հի¬շա¬տա¬կութ¬յուն չկա, բայց հիշ¬յալ հոդ¬վա¬ծի հիշ¬յալ կե¬տը նա¬խա¬տե¬սում է, որ «Հան¬րա¬պե¬տութ¬յան Նա¬խա¬գահն ըն¬դու¬նում է կա¬ռա¬վա¬րութ¬յան հրա¬ժա¬րա¬կա¬նը նո¬րըն¬տիր Ազ¬գա¬յին Ժո¬ղո¬վի ա¬ռա¬ջին նիս¬տի¬…օ¬րը»: Նույն 55-րդ ¬հոդ¬վա¬ծի նույն 4-րդ ¬կե¬տը նաև սահ¬մա¬նում է, որ «Հան¬րա¬պե¬տութ¬յան Նա¬խա¬գա¬հի կող¬մից կա¬ռա¬վա¬րութ¬յան հրա¬ժա¬րա¬կա¬նի ըն¬դու¬նու¬մից հե¬տո կա¬ռա¬վա¬րութ¬յան ան¬դամ¬նե¬րը շա¬րու¬նա¬կում են ի¬րենց պար¬տա¬կա¬նութ¬յուն¬նե¬րի կա¬տա¬րու¬մը մինչև նոր կա¬ռա¬վա¬րութ¬յան կազ¬մա¬վո¬րու¬մը»: Ա¬հա, միան¬գա¬մայն հնա¬րա¬վոր է, որ մինչև մա¬յի¬սի 31-ը դեռ չէին ա¬վարտ¬վել նոր կա¬ռա¬վա¬րութ¬յան կազ¬մի շուրջ խորհր¬դա¬րա¬նա¬կան ու ար¬տա¬խորհր¬դա¬րա¬նա¬կան ու¬ժե¬րի ու վար¬չա¬պետ Սերժ Սարգս¬յա¬նի միջև ըն¬թա¬ցող անդր¬կու¬լի¬սա¬յին բա¬նակ¬ցութ¬յուն¬նե¬րը: Այս «անդր¬կու¬լի¬սա¬յի¬նը» ես բա¬ցա¬սա¬կան ի¬մաս¬տով չեմ օգ¬տա¬գոր¬ծում. աշ¬խար¬հի բո¬լոր երկր¬նե¬րում էլ այդ կար¬գի բա¬նակ¬ցութ¬յուն¬նե¬րը գաղտ¬նի են պահ¬վում և դրա¬նով իսկ «անդր¬կու¬լի¬սա¬յին» են: Կա¬ռա¬վա¬րութ¬յու¬նը կձ¬ևա¬վոր¬վի, և ես այդ հար¬ցին դեռ կանդ¬րա¬դառ¬նամ, իսկ այս¬տեղ ըն¬դա¬մե¬նը նշեմ, որ Ազ¬գա¬յին Ժո¬ղո¬վի ա¬ռա¬ջին նիս¬տի հե¬տաձգ¬ման հա¬մար նշածս եր¬կու պատ¬ճառ¬նե¬րը` ներ¬խորհր¬դա¬րա¬նա¬կան պաշ¬տոն¬նե¬րի և կա¬ռա¬վա¬րա¬կան պորտ¬ֆել¬նե¬րի բա¬ժան¬ման ա¬վարտ¬ված չլի¬նե¬լը, միան¬գա¬մայն բա¬վա¬րար կա¬րող էին լի¬նել:

Ռա¬ֆիկ ՀՈՎ¬ՀԱՆ¬ՆԻՍ¬ՅԱՆ