«Իմպ¬րո¬վի¬զա¬ցիան» հաղ¬թեց ՀԱԿ¬ի հռե¬տո¬րա¬բա¬նութ¬յա¬նը


Հ. Հով¬հան¬նիս¬յա¬նը պնդում է, որ հա¬ցա¬դուլ ա¬նե¬լով ին¬քը նա¬խօ¬րոք ռազ¬մա¬վա¬րա¬կան, քա¬ղա¬քա¬կան բիզ¬նես ծրա¬գիր չէր կազ¬մել: Բայց արդ¬յուն¬քում այն¬քան քա¬ղա¬քա¬կան դի¬վի¬դենտ¬ներ հա¬վա¬քեց, որ բա¬զում ծրագ¬րեր մշա¬կած ՀԱԿ¬ը մնաց ստվե¬րում: Ու¬նա՞կ¬ են արդ¬յոք ՀԱԿ¬ի լի¬դեր¬նե¬րը րաֆ¬ֆիա¬կան նման նա¬խա¬ձեռ¬նութ¬յուն¬նե¬րի: Դժվար թե: Նրանք ա¬ռանց սննդի ու ա¬ռանց ճա¬ռե¬լու հինգ օր էլ չէին դի¬մա¬նա: