Մավ¬րը իր գործն ա¬րեց


Մա¬տե¬նա¬դա¬րա¬նը և ե¬կե¬ղե¬ցին սրբա¬վայր են, ուր պետք է մտնել ա¬ղոթ¬քով և դուրս գալ մաք¬րա¬զերծ¬ված£ Սա¬կայն այ¬սօր եր¬կու¬սի դեմ ուղղ¬ված երկ¬փո¬ղա¬նի հրա¬ցա¬նով հայն իր ձեռ¬քով կրա¬կում է իր իսկ սրտին£ Մարդ¬կութ¬յան մշա¬կու¬թա¬յին շտե¬մա¬րա¬նը հարս¬տաց¬նող մեր մշա¬կույ¬թի մա¬սունք¬նե¬րը ոչն¬չաց¬վում են հա¬յի ձեռ¬քով և ինչ¬պի¬սի¯ ջա¬նա¬սի¬րութ¬յամբ£ Թեև մտա¬վո¬րա¬կա¬նությու¬նը միշտ էլ փոր¬ձել է մի¬ջամ¬տել ազ¬գա¬յին նշա¬նա¬կութ¬յուն ու¬նե¬ցող հար¬ցե¬րի ա¬ռի¬թով, այ¬նո¬ւա¬մե¬նայ¬նիվ, ազ¬գա¬յի¬նի շա¬հե¬րը վտան¬գող նա¬խա¬ձեռ¬նություն¬ներն ի¬րա¬կա¬նաց¬վում են հա¬նուն… փո¬ղի£ Այս մտա¬հո¬գութ¬յուն¬նե¬րի ոսպն¬յա¬կի կի¬զա¬կե¬տում է նաև Մա¬տե¬նադ¬արա¬նի ձե¬ռագ¬րե¬րի թվայ¬նաց¬ման խնդի¬րը, ո¬րի հա¬մար մտա¬վո¬րա¬կա¬նութ¬յան և մա¬մու¬լի միաս¬նա¬կան պայ¬քա¬րը դեռ շա¬րու¬նակ¬վում է£ «Ա¬վան¬գարդն» իր է¬ջե¬րում անդ¬րա¬դար¬ձել և շա¬րու¬նա¬կե¬լու է անդ¬րա¬դառ¬նալ այս խիստ մտա¬հո¬գիչ հար¬ցին£ ՀՀ ԿԳ նա¬խա¬րար Լ¬ևոն Մկրտչյա¬նի և Մա¬տե¬նա¬դա¬րա¬նի ար¬դեն նախ¬կին տնօ¬րեն Սեն Արևշատ¬յա¬նի հա¬մա¬տեղ ջան¬քե¬րով «փո¬սը գլո¬րած քա¬րը» հայ գի¬տա¬կան և ստեղ¬ծա¬գոր¬ծա¬կան մտա¬վո¬րա¬կա¬նութ¬յան շատ ներ¬կա¬յա¬ցու¬ցիչ¬ներ առ այ¬սօր չեն կա¬րո¬ղա¬նում հա¬նել£ Տա¬րա¬տե¬սակ «դե¬ղա¬մի¬ջոց¬նե¬րով» փոր¬ձե¬լով բթաց¬նել հա¬սա¬րա¬կութ¬յան զգո¬նութ¬յու¬նը` պայ¬մա¬նա¬գիր ստո¬րագ¬րող¬նե¬րը մեկ չեղ¬յալ են հայ¬տա¬րա¬րում պայ¬մա¬նա¬գի¬րը, մեկ հա¬մա¬րում են սա¬ռեց¬ված£ Սա¬կայն ի¬րա¬կա¬նում այն ազ¬գա¬դավ գոր¬ծար¬քը վա¬վե¬րաց¬նող և կնի¬քով հաս¬տատ¬ված փաս¬տա¬թուղթ է, ին¬չը որ¬պես դան¬դաղ գոր¬ծող ա¬կան տե¬ղադր¬ված է Մա¬տե¬նա¬դա¬րա¬նի խո¬րա¬նում£ Իսկ Սեն Արևշատ¬յա¬նը, հայ¬րե¬նի¬քի հան¬դեպ իր պարտ¬քը հա¬մա¬րե¬լով կա¬տա¬րած, շտա¬պել է հրա¬ժա¬րա¬կան տալ պաշ¬տո¬նից, չսպա¬սե¬լով ան¬գամ իր 80-ամ¬յա հո¬բել¬յա¬նի ա¬րա¬րո¬ղա¬կար¬գի կա¬տար¬մա¬նը£ Դե, նա այլևս¬ ա¬նե¬լիք չու¬նի, նա կա¬րող է գնալ£ Այս հաշ¬վեն¬կատ և վտան¬գա¬վոր գոր¬ծար¬քը կան¬խե¬լու նպա¬տա¬կով Հա¬յաս¬տա¬նի գրող¬նե¬րի միութ¬յու¬նը և «Վեր¬նա¬տուն» հ/կ¬ն ¬հան¬դես են ե¬կել հայ¬տա¬րարութ¬յամբ, ո¬րով հույս է հայտն¬վում, որ ՀՀ ¬կա¬ռա¬վա¬րութ¬յու¬նը` որ¬պես Մա¬տե¬նա¬դա¬րա¬նի հիմ¬նախն¬դիր, քննութ¬յան կառ¬նի Մա¬տե¬նա¬դա¬րա¬նի և Հիլ¬լի միջև կնքված ա¬պօ¬րի¬նի պայ¬մա¬նագ¬րե¬րը£ Միա¬ժա¬մա¬նակ ՀՀ ¬կա¬ռա¬վա¬րութ¬յու¬նը, ի մի բե¬րե¬լով հան¬րա¬պե¬տութ¬յան թվայ¬նա¬ցում ի¬րա¬կա¬նաց¬նող բո¬լոր ու¬ժե¬րին, կկազ¬մի ազ¬գա¬յին ծրա¬գիր և կի¬րա¬կա¬նաց¬նի Մա¬տենադա¬րա¬նի ձե¬ռագ¬րե¬րի թվայ¬նա¬ցու¬մը, ա¬պա¬հո¬վե¬լով հայ ժո¬ղովր¬դի բա¬ցար¬ձակ և ան¬խախտ ի¬րա¬վուն¬քը` իր ստեղ¬ծած պատ¬մամ¬շա¬կու¬թա¬յին ար¬ժեք¬նե¬րի նկատ¬մամբ£ «Մենք ակն¬կա¬լում ենք ՀՀ Գլ¬խա¬վոր դա¬տա¬խա¬զութ¬յան ան¬հա¬պաղ ար¬ձա¬գան¬քը` պայ¬մա¬նագ¬րե¬րի քննար¬կու¬մից լրագ¬րող¬նե¬րի մե¬կու¬սաց¬ման, Մա¬տե¬նա¬դա¬րա¬նին կտա¬կած 100.000 դո¬լա¬րի յու¬րաց¬ման փաս¬տե¬րին, ինչ¬պես նաև ազ¬գա¬յին շա¬հե¬րի դեմ ուղղ¬ված պայ¬մա¬նագ¬րե¬րը չեղ¬յալ հայ¬տա¬րա¬րե¬լու հար¬ցե¬րում»£ Տա¬րի¬ներ ա¬ռաջ Հա¬յաս¬տա¬նում սկզբնա¬վոր¬ված «Գույք` պարտ¬քի դի¬մաց» գոր¬ծըն¬թա¬ցին սրտի ցա¬վով էինք ար¬ձա¬գան¬քում, երբ ա¬կա¬նա¬տես էինք լի¬նում եր¬կի¬րը սնու¬ցող «թո¬քե¬րի» օ¬տար¬մա¬նը£ Սա¬կայն որևէ մե¬կի մտքով չէր անց¬նում, որ դեռ գա¬լու է վատ¬թա¬րա¬գույ¬նը£ Իսկ ար¬թուն ու¬ղեղ¬նե¬րը պե¬ղում էին Հա¬յաս¬տա¬նի հարս¬տութ¬յան շեր¬տե¬րը, հո բան չե՞ն ¬մո¬ռա¬ցել£ Եվ գտան, ա¬մե¬նա¬մեծ մա¬սուն¬քը, այ¬նո¬ւա¬մե¬նայ¬նիվ, մո¬ռա¬ցել էին և լծվե¬ցին «տնա¬կան գո¬ղի ձեռ¬քով ե¬զը եր¬դի¬կից հա¬նե¬լու» հայ¬րե¬նա¬դավ գոր¬ծին£

Ա¬նուշ ՆԵՐ¬ՍԻՍ¬ՅԱՆ