ու¬տի¬նը նա¬խազ¬գու¬շաց¬րել է, որ ռու¬սա¬կան հրթիռ¬նե¬րը կա¬րող են որ¬պես թի¬րախ ընտ¬րել Եվ¬րո¬պա¬յո


Ռու¬սա¬կան հրթիռ¬նե¬րը կրկին կա¬րող են որ¬պես թի¬րախ ընտ¬րել Եվ¬րո¬պա¬յում գտնվող ռազ¬մա¬կան օբ¬յեկտ¬նե¬րը այն դեպ¬քում, ե¬թե ԱՄՆ-ը պնդի, որ պետք է, Լե¬հաս¬տա¬նին ու Չե¬խիա¬յին «հա¬կահր¬թի¬ռա¬յին վա¬հա¬նի» ստեղծ¬ման գոր¬ծում ներգ¬րա¬վե¬լով, փո¬փո¬խել ռազ¬մա¬վա¬րա¬կան հա¬վա¬սա¬րակշ¬ռութ¬յու¬նը: Այս¬պի¬սի նա¬խազ¬գու¬շա¬ցում է բո¬վան¬դա¬կում ՌԴ ¬նա¬խա¬գահ Վլա¬դի¬միր Պու¬տի¬նի` «Մեծ ութն¬յա¬կի» երկր¬նե¬րի լրագ¬րող¬նե¬րի խմբին տված հար¬ցազ¬րույ¬ցը, ո¬րից այ¬սօր ծա¬վա¬լուն հատ¬ված¬ներ է հրա¬պա¬րա¬կել ի¬տա¬լա¬կան «Կորր¬յե¬րե դել¬լա սե¬րա» թեր¬թը: «Ե¬թե ԱՄՆ մի¬ջու¬կա¬յին ռազ¬մա¬վա¬րա¬կան նե¬րու¬ժի մի մա¬սը հայտ¬նվի Եվ¬րո¬պա¬յում եւ, մեր ռազ¬մա¬կան մաս¬նա¬գետ¬նե¬րի կար¬ծի¬քով, վտանգ ներ¬կա¬յաց¬նի մեզ հա¬մար, ա¬պա մենք ստիպ¬ված կլի¬նենք պա¬տաս¬խան հա¬մար¬ժեք քայ¬լեր ձեռ¬նար¬կել,- հա¬ղոր¬դել է ՌԴ ¬նա¬խա¬գա¬հը: - Ի՞նչ ¬քայ¬լեր են դրանք: Ի¬հար¬կե, մենք պետք է նոր թի¬րախ¬ներ ու¬նե¬նանք Եվ¬րո¬պա¬յում: Իսկ թե ինչ մի¬ջոց¬ներ կընտր¬վեն ոչն¬չաց¬նե¬լու հա¬մար այն օբ¬յեկտ¬նե¬րը, ո¬րոնք մեր զին¬վո¬րա¬կան¬նե¬րի կար¬ծի¬քով պո¬տեն¬ցիալ սպառ¬նա¬լիք են պա¬րու¬նա¬կում ՌԴ ¬հա¬մար, ա¬պա դա ար¬դեն տեխ¬նի¬կա¬յի հարց է. բա¬լիս¬տիկ, թե թե¬ւա¬վոր հրթի¬ռներ կլի¬նեն, կամ հնա¬րա¬վոր է դրանք բո¬լո¬րո¬վին նոր հա¬մա¬կար¬գեր լի¬նեն` կրկնում եմ, դա ար¬դեն տեխ¬նի¬կա¬յի հարց է»: Ի¬ՏԱՌ-ՏԱՍՍ