Իշ¬խա¬նութ¬յուն¬նե¬րը` Ր. Հով¬հան¬նիս¬յա¬նին


Չա¬րեն¬ցի խոս¬քե¬րով - Օ˜, դո´ւ, ս¬ևա¬հեր, իմ բա¬րե¬կամ, Ու¬շա¬ցած, տխուր փի¬լի¬սո¬փա, Ե¬ղա¬նա¬կի պես փո¬փո¬խա¬կան, Քմա¬հաճ, բեկ¬բեկ, որ¬պես նո¬պա…