oriflame


1967 թ. Շվե¬դիա¬յում աֆ Յոկ¬նիկ եղ¬բայր¬նե¬րը դար¬ձան` բնա¬կան կոս¬մե¬տի¬կա և ու¬րույն բիզ¬նես ա¬ռա¬ջար¬կող ըն¬կե¬րութ¬յան հիմ¬նա¬դիր¬նե¬րը: Նրանք հիմ¬նե¬ցին ըն¬կե¬րութ¬յու¬նը և ան¬վա¬նե¬ցին «Օ¬րիֆ¬լեյմ», ո¬րը լա¬տի¬նե¬րե¬նից թարգ¬մա¬նա¬բար նշա¬նա¬կում է «Ոսկ¬յա հուր»: Այժմ, քառա¬սուն տա¬րի անց, եր¬կու մի¬լիոն մարդ, 55 երկր¬նե¬րում կյան¬քի են կո¬չում ի¬րենց ե¬րա¬զան¬քը` սփռե¬լով աշ¬խար¬հով մեկ հա¬ջո¬ղութ¬յան և գե¬ղեց¬կութ¬յան կրա¬կը: «Օ¬րիֆ¬լեյմ» ըն¬կե¬րութ¬յու¬նը հան¬դի¬սա¬նում է մի¬ջազ¬գա¬յին ման¬կական ֆոն¬դի հիմ¬նա¬դի¬րը, որն աշ¬խա¬տում է Շվե¬դիա¬յի թա¬գու¬հի` Սիլ¬վիա¬յի, բարձր հո¬վա¬նու ներ¬քո: Ա¬ռանց¬քա¬յին գոր¬ծըն¬կեր¬նե¬րի հետ աշ¬խա¬տան¬քի մե¬նե¬ջեր Գա¬յա¬նե Ղա¬զար¬յա¬նի հա¬վաստ¬մամբ. - Ըն¬կե¬րութ¬յու¬նը ներ¬կա¬յա¬ցու¬ցիչ¬ներ ու¬նի 60 երկր¬նե¬րում, իսկ Հա¬յաս¬տա¬նում գրանց¬վել է 2002 թ. դե¬կտեմ¬բե¬րի 26-ին: Ան¬ցած 4-5 տա¬րի¬նե¬րի ըն¬թաց¬քում ըն¬կե¬րութ¬յու¬նը դար¬ձել է Հա¬յաս¬տա¬նի ա¬մե¬նախո¬շոր ըն¬կե¬րութ¬յուն¬նե¬րից մե¬կը և շու¬կա¬յի ո¬րո¬շա¬կի հատ¬ված¬նե¬րում հան¬դի¬սա¬նում է վա¬ճառք¬նե¬րի ա¬նա¬ռար¬կե¬լի ա¬ռա¬ջա¬տար: Ըն¬կե¬րութ¬յան ջան¬քե¬րի շնոր¬հիվ բաց¬վեց Հա¬յաս¬տա¬նում իր նմա¬նը չու¬նե¬ցող սպա¬սարկ¬ման կենտ¬րոն: Նմա¬նօ¬րի¬նակ կենտ¬րո¬նի բա¬ցու¬մը թույլ կտա մա¬տու¬ցել հա¬յաս¬տան¬յան հա¬ճա¬խորդ¬նե¬րին նոր` բարձ¬րա¬կարգ ծա¬ռա¬յութ¬յուն¬ներ: Բա¬ցի այդ, ըն¬կե¬րութ¬յու¬նը պլա¬նա¬վո¬րում է շատ կարճ ժա¬մա¬նա¬կա¬հատ¬վա¬ծում ա¬ռա¬ջար¬կել մե¬զա¬նում ոչ այն¬քան տա¬րած¬ված ին¬տեր¬նե¬տա¬յին պատ¬վեր¬ներ և ան¬գամ պատ¬վեր¬ներ կարճ հա¬ղոր¬դագ¬րութ¬յուն¬նե¬րի մի¬ջո¬ցով: