ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԼՐԱՀՈՍ


 ՀՀ ¬պաշտ¬պա¬նութ¬յան նա¬խա¬րար Մի¬քա¬յել Հա¬րութ¬յուն¬յանն ըն¬դու¬նեց ԵԱՀԿ երևան¬յան գրա¬սեն¬յա¬կի ղե¬կա¬վար-դես¬պան Վլա¬դի¬միր Պրյա¬խի¬նին‘ դի¬վա¬նա¬գի¬տա¬կան ա¬ռա¬քե¬լութ¬յունն ա¬վար¬տե¬լու կա¬պակ¬ցութ¬յամբ: Հան¬դիպ¬ման սկզբում դես¬պան Պրյա¬խի¬նը շնոր¬հա¬վո¬րեց Մ. Հա¬րութ¬յուն¬յա¬նին Պաշտ¬պա¬նութ¬յան նա¬խա¬րա¬րի պաշ¬տո¬նը ստանձ¬նե¬լու կա¬պակ¬ցութ¬յամբ, անդ¬րա¬դար¬ձավ իր պաշ¬տո¬նա¬վար¬ման ըն¬թաց¬քում ԵԱՀԿ երևան¬յան գրա¬սեն¬յա¬կի կող¬մից ՀՀ¬-ում կա¬տար¬ված աշ¬խա¬տանք¬նե¬րին‘ մաս¬նա¬վո¬րա¬պես հրթի¬ռա¬յին վա¬ռե¬լի¬քի բա¬ղադ¬րիչ¬նե¬րի պա¬շար¬նե¬րի (մե¬լանժ) վե¬րաց¬մա¬նը: Հան¬դիպ¬ման ա¬վար¬տին Մի¬քա¬յել Հա¬րութ¬յուն¬յա¬նը շնոր¬հա¬կա¬լութ¬յուն հայտ¬նեց ԵԱՀԿ երևան¬յան գրա¬սեն¬յա¬կի ղե¬կա¬վա¬րին` արդ¬յու¬նա¬վետ հա¬մա¬գոր¬ծակ¬ցութ¬յան հա¬մար և հա¬ջո¬ղութ¬յուն մաղ¬թեց հե¬տա¬գա ա¬ռա¬քե¬լութ¬յուն¬նե¬րում: Տե¬ղե¬կաց¬նում ենք, որ ս.թ. մա¬յի¬սի 30-ին «Հայք» օ¬րա¬թեր¬թի 98 հա¬մա¬րում տեղ գտած հոդ¬վա¬ծը այն մա¬սին, թե Գյում¬րիի քա¬ղա¬քա¬պետ Վար¬դան Ղու¬կաս¬յա¬նի որ¬դին‘ Սպար¬տակ Ղու¬կաս¬յա¬նը, հայ խա¬ղա¬ղա¬պահ ջո¬կա¬տի կազ¬մում մեկ¬նել է Կո¬սո¬վո, չի հա¬մա¬պա¬տաս¬խա¬նում ի¬րա¬կա¬նութ¬յա¬նը: ԳՆԴԱ¬ՊԵՏ ՇԱՀ¬ՍՈՒ¬ՎԱՐ¬ՅԱՆ