Բա¬րի մթնո¬լորտ` ԱԺ-ում


Հե¬տընտ¬րա¬կան լարումներն աս¬տի¬ճա¬նա¬բար հան¬դարտ¬վում են, և ԱԺ ա¬ռա¬ջի¬կա նիս¬տում ի վեր¬ջո կհստա¬կեց¬վեն եր¬կար ու ծանր ըն¬թա¬ցող բա¬նակ¬ցութ¬յուն¬նե¬րի արդ¬յունք¬նե¬րը: ՀՀԿ ¬խորհր¬դի ան¬դամ, դա¬սա¬կան հան¬րա¬պե¬տա¬կան Գա¬լուստ Սա¬հակ¬յա¬նը հա¬վաս¬տիաց¬նում է, թե կու¬սակ¬ցութ¬յու¬նը ձգտում է ստեղ¬ծել «բա¬րի մթնո¬լորտ»: - Մենք փոր¬ձում ենք շփման եզ¬րեր գտնել խորհր¬դա¬րան մտած կու¬սակ¬ցութ¬յուն¬նե¬րի հետ և օգ¬տա¬գոր¬ծել նրանց նե¬րու¬ժը: Ի տար¬բե¬րութ¬յուն նա¬խորդ` 1995 թ. ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րի, այս ան¬գամ կա¬րծես լար¬վա¬ծութ¬յունն ու քննար¬կում¬նե¬րի գաղտ¬նիութ¬յունն ակն¬հայտ էր: Նո¬րա¬թուխ ԲՀԿ¬-ի և «ծե¬րու¬նի» ՀՅԴ¬-ի մտո¬րում¬նե¬րը, ո¬րոնք հայտ¬նի կդառ¬նան ԱԺ նիս¬տում, եր¬կա¬րատև խմո¬րում¬նե¬րի հետևանք էին, ինչ վե¬րա¬բեր¬ում է ՀՀԿ¬-ին, ա¬պա ըստ Գա¬լուստ Սա¬հակ¬յա¬նի, այն քննա¬դա¬տութ¬յան լուրջ թի¬րախ է, թեև. - ՀՀԿ-ն ու¬նի հստակ դիր¬քո¬րո¬շում, ին¬չը փո¬խե¬լու մտադ¬րութ¬յուն չու¬նի: Կու¬սակ¬ցութ¬յան քա¬ղա¬քա¬կան կամ¬քի առ¬կա¬յութ¬յու¬նը նո¬րութ¬յուն չէ: Թերևս ¬դա է պատ¬ճա¬ռը, որ ՀՀԿ-ն ԱԺ-ում կարող է կրել (և, ըստ ամենայնի, կրելու էլ է) միանձն¬յա պա¬տաս¬խա¬նատ¬վութ¬յուն` ու¬նե¬նա¬լով մո¬նո¬պոլ կար¬գա¬վի¬ճակ, թեև մե¬ծա¬հո¬գա¬բար կըն¬դու¬նի նաև մրցակ¬ցա¬յին ընդ¬դի¬մութ¬յա¬նը, ի դեմս «Ժա¬ռան¬գութ¬յան», այլ ոչ թե նրանց, ով¬քեր «ղժղժում» են և դժվա¬րա¬նում են գտնել ի¬րենց տե¬ղը:

Ա¬նուշ ՆԵՐ¬ՍԻՍ¬ՅԱՆ