ԱՆՏԱԳՈՆԻԶՄ

Ամերիկյան հելոուի՞նն է ավելի սարսափելի, թե՞ հայկական նոր տարին: Իհարկե´, վերջինը:

Վերադասավորվում ենք

Հայաստանում ընթացիկ տարում ներքաղաքական զարգացումների յուրահատկությունների վերաբերյալ հարցերին պատասխանում է քաղաքագետ Հրանտ ՄԵԼԻՔ-ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆԸ 2014-ը քաղաքական ուժերի վերադասավորման, նոր քաղաքական թիմերի ձևավորման տարի էր: Ընդդիմադիր դաշտում գործընթացներն ավելի ինտենսիվացան, և ձևավորված միավորները քայլեր ձեռնարկեցին համատեղ քաղաքական օրակարգ մշակելու:

Եկող տարվա մեր ամենամեծ նվաճումը

Թուրքիայում և շրջակայքում առկա գործընթացների ու զարգացումների, Հայաստանի վրա դրանց հնարավոր ազդեցության շուրջ է զրույցը ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող Վահրամ Տեր-ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ հետ: - Ըստ էության, նախագահական ընտրություններից հետո ի՞նչ է փոխվել, ի՞նչ է այժմ կատարվում Թուրքիայում:

Քարտեզը` երկրի ծննդյան վկայական

Ռուբեն Գալչյանը ծնվել է Թավրիզում, Հայոց եղեռնի ժամանակ, Վանից տարագիր գաղթականների ընտանիքում:

Մեր բարդ խնդիրը…

Դեկտեմբերի սկզբին Հայաստանի Ազգային Ժողովը վավերացրեց Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցության մասին պայմանագիրը: Երկար ժամանակ մեզանում բանավեճ է ընթանում մեր եվրոպական կողմնորոշման և Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցության կողմնակցների միջև:

«Պապիկյանից» «Պապիկջանյան» դարձած հոբելյարը

Կարծեմ Ռուբեն Զարյանի միտքն է, որ մարդու հիշողությունը արդեն հասուն տարիքում` քանակից անցնում է որակի, ինչը որքան էլ իմաստալից է հնչում, սակայն չի կարող կարծրատիպ դառնալ` հատկապես ժամանակի դաժան հոլովույթում հավատարմության քննություն բռնած ընկերներին ճիշտ գնահատելու խնդրում:

Այցելություն ԼՂՀ մարտական հենակետեր

Աշխատանքային այցով Արցախում գտնվող ՀՀ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը ԼՂՀ պաշտպանության նախարար, ՊԲ հրամանատար, գեներալ-լեյ տենանտ Մովսես Հակոբյանի ուղեկցությամբ, դեկտեմբերի 16-ին այցելել է բանակի արևելյան ուղղությամբ տեղակայված մարտական հենակետեր:

Մտահոգություն և ողջամտության կոչ

Շիտակ լինելն էլ խիզախություն է, և միայն հոգով ուժեղը կարող է անտարբեր մնալ ու իր գոյությունը թաքցնելու «պուճախ» չփնտրել` եղկելին փնովելու համար: Վերջին օրերին Հանրապետությունը փոթորկած ծեծաշարերին ո՞ր պաշտոնյաները արձագանքեցին:

Ձեր հոգու պես միշտ առողջ եղեք, Մաե´ստրո

ՌՈՒ­ԲԵՆ ՄԱ­ԹԵ­ՎՈՍ­ՅԱՆՀՀ ­ժո­ղովր­դա­կան ար­տիստ, Ա­րամ Մե­րան­գուլ­յա­նի ան­վան ժող­գոր­ծիք­նե­րի ան­սամբ­լի գե­ղար­վես­տա­կան ղե­կա­վար Ծննդյան տո­նե­րը նրա հա­մար չեն, որ փաս­տենք, թե մի տա­րով էլ ծե­րա­ցանք և տխրենք: Ես տխուր հաշ­վարկ­նե­րով զբաղ­վե­լու ժա­մա­նակ չու­նեմ, ո­րով­հետև ոչ տանն են թող­նում ծե­րա­նալ, ոչ էլ` դրսում:

Բարի տարի` բոլորիս

ՍեյրանուհիԳԵՂԱՄՅԱՆ.ՀՀ մ­շա­կույ­թի նա­խա­րա­րութ­յան Ժա­մա­նա­կա­կից ար­վես­տի վար­չութ­յան պետ -Փայ­լուն ի­րա­զեկ­ված լի­նե­լով  պե­տա­կան տա­րո­լորտ գոր­ծըն­թաց­նե­րին և հա­յաս­տան­յան ներ­կա մշա­կու­թա­յին դաշ­տի բո­վան­դա­կութ­յա­նը, ի՞նչ­ ընդ­հա­նուր գնա­հա­տա­կան կտա­յիք ո­լոր­տի գոր­ծու­նեութ­յա­նը 2015 թվա­կա­նի նա­խա­շե­մին, ի՞նչ­ ի­րա­տե­սա­կան ակն­կա­լութ­յուն­նե­րով  կգո­տեպն­դեիք  ո­գու սո­վից շու­տա­փույթ ելք գտնե­լու  հստակ կողմ­նո­րո­շիչ­ներ  ո­րո­նող  մեր մտա­վո­րա­կան­նե­րին, ար­վես­տա­սեր հան­րութ­յա­նը, հա­սա­րակ ժո­ղովր­դին:

Ձեր բարի հետքն անանց է, Նահապե´տ

ԵՐ­ՎԱՆԴ ՄԱ­ՆԱՐ­ՅԱՆ. ՀՀ­ ար­վես­տի վաս­տա­կա­վոր գոր­ծիչ, «Ա­գու­լի­ս» տիկ­նի­կա­յին թատ­րո­նի հիմ­նա­դիր, գե­ղար­վես­տա­կան ղե­կա­վար Հա­մաշ­խար­հա­յին 2-րդ ­պա­տե­րազ­մից հե­տո հա­յե­րի ա­ռա­ջին խում­բը` 9 տղա, 2 աղ­ջիկ, որ Սփյուռ­քից  ուղևոր­վեց Հա­յաս­տան, պարս­կա­հայ ե­րի­տա­սարդ­նե­րի  մեր խումբն էր` ես, Ա­բիգ Ա­վագ­յա­նը, Հով­հան­նես Բա­դալ­յա­նը, Հրայր Մով­սիս­յա­նը և ու­րիշ­ներ:

Ձեր թատրոն-օջախը թող միշտ վառ մնա, ազգային Ռահվիրա

ԵՐ­ՎԱՆԴ ՂԱ­ԶԱՆՉ­ՅԱՆ. ՀՀ ­ժո­ղովր­դա­կան ար­տիստ, Երևա­նի  Հա­կոբ Պա­րոն­յա­նի ան­վան ե­րաժշ­տա­կան   կո­մե­դիա­յի թատ­րո­նի գե­ղար­վես­տա­կան ղե­կա­վար Իր ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան և անձ­նա­կան վայ­րի­վե­րում­նե­րով 2014-նը շատ չի տար­բեր­վում իմ նա­խորդ տա­րի­նե­րից: Ու­նե­ցել ենք 5 նոր հե­տաքր­քիր ներ­կա­յա­ցում, ո­րոն­ցից 4-ը հրա­վիր­ված բե­մադ­րիչ­ներ են հե­ղի­նա­կել:

Թող բարին միշտ ուղեկցի Ձեզ, Դերասանապե´տ

ՎԱ­ՀԵ  ՇԱՀ­ՎԵՐԴ­ՅԱՆ. ՀՀ ­ժո­ղովր­դա­կան ար­տիստ, Վա­նա­ձո­րի Հով­հան­նես Ա­բել­յա­նի ան­վան պե­տա­կան դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նի գե­ղար­վես­տա­կան ղե­կա­վար Անց­նող տա­րին ինձ հա­մար շատ հե­տաքր­քիր է ե­ղել, ո­րով­հետև կա­րո­ղա­ցել եմ կյան­քի կո­չել բո­լոր ծրագ­րերս,  ա­մե­նագլ­խա­վո­րը`  ու­նե­ցել եմ մի շարք նոր բե­մադ­րութ­յուն­ներ: Ըստ Տուր­գենևի «Ա­մի­սը` գյու­ղու­մ» պիե­սի «Իս­լաև» մե­նա­ներ­կա­յա­ցու­մը Յու­րի Ի­գիթ­խան­յա­նի կա­տար­մամբ:

2015-Ի ԹՎԱԳՈՒՇԱԿ

Գուշակություններին ապավինելն ընդհանրապես մոլորություն է: Բայց որպես տարեմուտի ժամանց, ներկայացնում ենք թվագուշակների կանխատեսումները:

Իսրայելական թերթերից մեկը հարցում է անցկացրել`

ԱՍՈՒՄ ԵՆ...

- Ո՞րն է քաղաքական գործիչների և գողերի տարբերությունը: Պատասխաններից մեկն է միայն գրավել խմբագրության ուշադրությունը. - Հարգելի խմբագրություն. ես շատ մտածեցի ձեր հարցի մասին և հանգեցի այն եզրակացությանը, որ քաղգործիչներն ու գողերը տարբերվում են նրանով, որ առաջիններին ընտրում ենք մենք, իսկ երկրորդներն իրենք են մեզ ընտրում:

ՄԵՐՕՐՅԱ  ԻՄԱՍՏՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

* Ասում են` ժամանակը բուժում է: Բայց ժամանակը թերապևտ չէ. ժամանակն անզգայնացնող բժիշկ է (անեսթեզիոլոգ):

Որտեղ երբ են տոնում Ամանորը

 Գրիգորյան օրացույցով առաջնորդվող երկրներում, այսինքն աշխարհի պետությունների մեծ մասում Նոր տարին պաշտոնապես սկսվում է ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-ին:  Երբ մենք ու էլի շատ ժողովուրդներ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 14-ին նշում ենք Հին Նոր տարին, Հունաստանում այդ օրը համարվում է տարվա սկիզբ:

Դինոզավրի մերձավոր «ազգականը»

Հսկա վայրի կենդանիների մեջ պետք չէ որոնել դրանց. խոսքը հավերի մասին է: Ու այս փաստը հիմնավորվել է այս շաբաթ` 2 խոշոր հետազոտությունների արդյունքում:

Տոնածառային նորաձևություն

Ի՞նչ տոնածառային, տոնամորուքային է այդ նորաձևությունը, որի կնքահայրը ավստրալիական բարեգործական մի կազմակերպություն է: Այն արդեն սկսել է ոչ սովորական այս պարագաների արտադրությունը, որի վաճառքից գոյանալիք ողջ հասույթը հատկացվելու է մելանոմայի դեմ պայքարի հիմնադրամին:

Հումոր

JJ J Տղամարդկանց հասունացման 3 փուլ. 1) Նրանք հավատում են Ձմեռ պապի գոյությանը: 2) Դադարում են հավատալ Ձմեռ պապին: